కర్బలా

వహబ్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహె కల్బీ

గురు, 09/05/2019 - 16:39

కర్బలాలో ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారితో పాటు వీరమరణాన్ని పొందిన వహబ్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహ్ కల్బి గురించి సంక్షిప్తంగా.

వహబ్ ఇబ్నె కల్బి,కర్బలా,ఇమాం హుసైన్.

కర్బలాలో ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారితో పాటు వీరమరణాన్ని పొందిన వహబ్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహ్ కల్బి గురించి సంక్షిప్తంగా.

జొహైర్ ఇబ్నె ఖైన్

గురు, 09/05/2019 - 10:21

ఉస్మానీ తెగకు చెంది వారైన జొహైర్ ఇబ్నె ఖైన్ ఏ విధంగా ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారిని కలుసుకుని ఇస్లాం సం రక్షణ కొరకు తన ప్రాణాలను అర్పించారో ఈ క్రింది వ్యాసంలో సంక్షిప్తంగా వివరించడం జరిగింది.

జొహైర్ ఇబ్నె ఖైన్,కర్బలా,ఇమాం హుసైన్.

ఉస్మానీ తెగకు చెంది వారైన జొహైర్ ఇబ్నె ఖైన్ ఏ విధంగా ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారిని కలుసుకుని ఇస్లాం సం రక్షణ కొరకు తన ప్రాణాలను అర్పించారో ఈ క్రింది వ్యాసంలో సంక్షిప్తంగా వివరించడం జరిగింది.

ముస్లిం ఇబ్నె ఔసజా

బుధ, 09/04/2019 - 17:08

కర్బలా వాసులలో మొదటి షహీద్ అయిన ముస్లిం ఇబ్నె ఔసజా గురించి సంక్షిప్తంగా.

ముస్లిం ఇబ్నె ఔసజా,కర్బలా,ఇమాం హుసైన్.

కర్బలా వాసులలో మొదటి షహీద్ అయిన ముస్లిం ఇబ్నె ఔసజా గురించి సంక్షిప్తంగా.

ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి బలిదానం యొక్క ఉద్దేశం

శని, 08/31/2019 - 18:25

మానవులలో అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించే ధైర్యాన్ని నింపటం,ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య గల తేడాను చూపుటం,దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి షరీయత్ యొక్క పరిరక్షణ,ముస్లిములకు మంచి కొరకు ఆజ్ఞాపించటం మరియు చెడుకు దూరంగా ఉంచడం లాంటివి ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి పవిత్ర బలిదానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు.

ఇమాం హుసైన్,కర్బలా,బలిదానం

మానవులలో అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించే ధైర్యాన్ని నింపటం,ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య గల తేడాను చూపుటం,దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి షరీయత్ యొక్క పరిరక్షణ,ముస్లిములకు మంచి కొరకు ఆజ్ఞాపించటం మరియు చెడుకు దూరంగా ఉంచడం లాంటివి ఇమాం హుసైన్[అ.స] ల వారి పవిత్ర బలిదానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు.

ౙుల్ జనాహ్

సోమ, 11/26/2018 - 13:26

కర్బలా యుద్ధభూమి పై యుద్ధం అనంతరం ౙుల్ జనాహ్ గుర్రం ఏమైపోయినట్లు అన్న ప్రశ్నకు పలు గ్రంథాల ఉల్లేఖనలు.

ౙుల్ జనాహ్

కర్బలా యుద్ధభూమి పై యుద్ధం అనంతరం ౙుల్ జనాహ్ గుర్రం ఏమైపోయినట్లు అన్న ప్రశ్నకు పలు గ్రంథాల ఉల్లేఖనలు.

అర్బయీన్ పాదయాత్ర

మంగళ, 10/16/2018 - 06:43

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క అర్బయీన్ పాదయాత్ర యొక్క పుణ్యాన్ని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్.

అర్బయీన్ పాదయాత్ర

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] యొక్క అర్బయీన్ పాదయాత్ర యొక్క పుణ్యాన్ని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్.

ముహర్రం మాసం

శని, 09/08/2018 - 12:28

“ఇమామ్ హుసైన్ ప్రాణత్యాగం కోసం విశ్వాసుల హృదయాలలో ఉన్న వేడి మరియు ఉద్రేకం ఎన్నటికి ఆరనిది”

ముహ్రర్రం మాసం

“ఇమామ్ హుసైన్ ప్రాణత్యాగం కోసం విశ్వాసుల హృదయాలలో ఉన్న వేడి మరియు ఉద్రేకం ఎన్నటికి ఆరనిది”

ఏది నిజం!

మంగళ, 01/09/2018 - 09:11

.దైవప్రవక్త[స.అ] మనవడు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) రుజుమార్గం పై ఉన్నారా లేక యజీద్ ఇబ్నె ముఆవియా!

ఏది నిజం!

.దైవప్రవక్త[స.అ] మనవడు ఇమామ్ హుసైన్(అ.స) రుజుమార్గం పై ఉన్నారా లేక యజీద్ ఇబ్నె ముఆవియా!

ఇస్లాం పై కర్బలా గాధ ప్రభావం

బుధ, 11/15/2017 - 07:21

కర్బలా సంఘటన సంభవించిన తరువాత ఇస్లాం ప్రపంచంపై సంభవించిన వాస్తవ్యాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించడం జరిగింది.

ఇస్లాం పై కర్బలా గాధ ప్రభావం

కర్బలా సంఘటన సంభవించిన తరువాత ఇస్లాం ప్రపంచంపై సంభవించిన వాస్తవ్యాలను ఈ క్రింది వ్యాసంలో ప్రస్థావించడం జరిగింది.

Subscribe to RSS - కర్బలా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6