ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికిరాదు

ఆది, 05/17/2020 - 07:58

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికి రాదు అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్...

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికిరాదు

అల్లాహ్ ముందు అహంకారం పనికి రాదు అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్...

ఇహపరలోకాల పంటలు

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:48

పరలోకానికి ఆశించేవాడు మరియు ఇహలోకానికి ఆశించేవాడి గురించి ఖుర్ఆన్ ఎమని చేబుతుంది, మరి దేన్ని ఆశించడం మేలు అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇహపరలోకాల పంటలు

పరలోకానికి ఆశించేవాడు మరియు ఇహలోకానికి ఆశించేవాడి గురించి ఖుర్ఆన్ ఎమని చేబుతుంది, మరి దేన్ని ఆశించడం మేలు అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇహపరలోక ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:39

ఇహలోకం మరియు పరలోకంలో మనం చేసిన పనులకు ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

ఇహపరలోక ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఇహలోకం మరియు పరలోకంలో మనం చేసిన పనులకు ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

అల్లాహ్ యే ఇస్లాం రక్ష

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:26

ఇస్లాం ప్రారంభ దశ నుండే దాన్ని నాశనం చేసేందుకు వివిధ కుట్రలు చేశారు, పన్నాగాలు పన్నారు...

అల్లాహ్ యే ఇస్లాం రక్ష

ఇస్లాం ప్రారంభ దశ నుండే దాన్ని నాశనం చేసేందుకు వివిధ కుట్రలు చేశారు, పన్నాగాలు పన్నారు...

అల్లాహ్ జ్యోతి

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:18

వారు అల్లాహ్ జ్యోతిని తమ నోళ్ళతో ఊది ఆర్పివేయదలుస్తున్నారు. అయితే అల్లాహ్ మాత్రం తన జ్యోతిని పరిపూర్ణంగావిస్తాడు...

అల్లాహ్ జ్యోతి

వారు అల్లాహ్ జ్యోతిని తమ నోళ్ళతో ఊది ఆర్పివేయదలుస్తున్నారు. అయితే అల్లాహ్ మాత్రం తన జ్యోతిని పరిపూర్ణంగావిస్తాడు...

కొన్ని దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:18

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

కొన్ని దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఐదు దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:11

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఐదు దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:04

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖునూత్ ఐదు దుఆలు

బుధ, 05/06/2020 - 14:06

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖునూత్ దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

దుఆయె యూనుస్ పట్ల మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం

మంగళ, 05/05/2020 - 14:53

దుఆయె హజ్రత్ యూనుస్[అ.స] పట్ల పవిత్ర మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం...

దుఆయె యూనుస్ పట్ల మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం

దుఆయె హజ్రత్ యూనుస్[అ.స] పట్ల పవిత్ర మాసూమీన్[అ.స] అభిప్రాయం...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9