ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి

మంగళ, 02/18/2020 - 17:11

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్

మంగళ, 02/18/2020 - 16:56

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్ అని వాదించే వారి కోసం సంక్షిప్త వివరణ...

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్ అని వాదించే వారి కోసం సంక్షిప్త వివరణ...

సఖ్లైన్ హదీస్ వివరణ

మంగళ, 02/18/2020 - 16:50

సఖ్లైన్ అనగా అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథం మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] అహ్లెబైత్[అ.స] అని హదీస్ గ్రంథాలలో స్పష్టంగా వివరించబడి ఉంది...

సఖ్లైన్ హదీస్ వివరణ

సఖ్లైన్ అనగా అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథం మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] అహ్లెబైత్[అ.స] అని హదీస్ గ్రంథాలలో స్పష్టంగా వివరించబడి ఉంది...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

సోమ, 02/17/2020 - 15:20

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మౌలా అనగా నాయకుడు

ఆది, 02/16/2020 - 17:32

మౌలా అనే పదం మిత్రుడు, ఇష్టపడేవాడు మరియు మద్దత్తు తెలిపేవారు అని అనే వారికి సంక్షిప్త సమాధానం...

మౌలా అనగా నాయకుడు

మౌలా అనే పదం మిత్రుడు, ఇష్టపడేవాడు మరియు మద్దత్తు తెలిపేవారు అని అనే వారికి సంక్షిప్త సమాధానం...

మౌలా పదం యొక్క అర్ధం‎

శని, 02/15/2020 - 13:14

మౌలా పదం యొక్క అర్ధం ఇష్టపడటం, మిత్రత్వం మొదలగు అర్ధాలు అని కొందరు భావిస్తారు, ఈ అర్ధాలు గదీర్ హదీస్ లో ఉన్న మౌలా యొక్క పదానికి అనుకూలమేనా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ..

మౌలా పదం యొక్క అర్ధం‎

మౌలా పదం యొక్క అర్ధం ఇష్టపడటం, మిత్రత్వం మొదలగు అర్ధాలు అని కొందరు భావిస్తారు, ఈ అర్ధాలు గదీర్ హదీస్ లో ఉన్న మౌలా యొక్క పదానికి అనుకూలమేనా అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ..

హదీసె మన్జిలత్

శని, 02/15/2020 - 13:06

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్ వివరణ...

హదీసె మన్జిలత్

హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] మధ్య గల సంబంధాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్ వివరణ...

అల్లాహ్ పన్నాగం

మంగళ, 02/11/2020 - 16:40

ఖుర్ఆన్ ఆయత్ ప్రకారం అవిశ్వాసులు పన్నాగం పన్నితే అల్లాహ్ కూడా పన్నాగం పన్నుతాడు...

అల్లాహ్ పన్నాగం

ఖుర్ఆన్ ఆయత్ ప్రకారం అవిశ్వాసులు పన్నాగం పన్నితే అల్లాహ్ కూడా పన్నాగం పన్నుతాడు...

అజ్ఞాన స్ర్రీలు

మంగళ, 02/04/2020 - 18:42

హిజాబ్ చేయకుండా తమను సింగారించుకొని ఇళ్ల నుండి బయటకు వచ్చే స్ర్తీల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

అజ్ఞాన స్ర్రీలు

హిజాబ్ చేయకుండా తమను సింగారించుకొని ఇళ్ల నుండి బయటకు వచ్చే స్ర్తీల గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

హిజాబ్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

గురు, 01/23/2020 - 17:38

స్ర్తీ పురుషులు చూపుల మరియు వారి దుస్తులు ధరించవలసిన విధానాన్ని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులు...

హిజాబ్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

స్ర్తీ పురుషులు చూపుల మరియు వారి దుస్తులు ధరించవలసిన విధానాన్ని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8