ఇతాఅత్

దైవప్రవక్త(స.అ) విధేయత

శని, 01/21/2023 - 15:19

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క విధేయత గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమని ఉపదేశిస్తుంది అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త(స.అ) విధేయత

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క విధేయత గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమని ఉపదేశిస్తుంది అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - ఇతాఅత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10