నమాజ్

సజ్దా మరియు రుకూ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 11:11

సజ్దా మరియు రుకూల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నహజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

సజ్దా మరియు రుకూ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

సజ్దా మరియు రుకూల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నహజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 10:36

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత మరియు దానిని తేలికగా భావించిన పరిస్థితి మరియు ఆపదలు దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత మరియు దానిని తేలికగా భావించిన పరిస్థితి మరియు ఆపదలు దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత హదీసులలో

గురు, 01/31/2019 - 16:40

జావాహిరుల్ కలామ్, ఉర్వతుల్ ఉస్ఖా మరియు వసాయిల్ అల్ షియా హదీస్ గ్రంథాల నుండి నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రతిష్టతను వివరించే హదీసుల సేకరణ.

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత హదీసులలో

జావాహిరుల్ కలామ్, ఉర్వతుల్ ఉస్ఖా మరియు వసాయిల్ అల్ షియా హదీస్ గ్రంథాల నుండి నమాజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రతిష్టతను వివరించే హదీసుల సేకరణ.

ఐదు పూట్ల నమాజుకు గల కారణాలు

శని, 01/26/2019 - 06:08

ఒక ముస్లింపై ఐదు పూటలు నమాజు ఎందుకు విధిగా చేయబడినది, దానికి గల కారణాలు ఎమిటి అనే అంశాలను ఈ క్రింధి వ్యాసంలో వివరించడం జరిగింది.

ఐదు పూట్ల నమాజుకు గల కారణాలు

ఒక ముస్లింపై ఐదు పూటలు నమాజు ఎందుకు విధిగా చేయబడినది, దానికి గల కారణాలు ఎమిటి అనే అంశాలను ఈ క్రింధి వ్యాసంలో వివరించడం జరిగింది.

ఇస్లాం భవన మూల స్తంభం నమాజ్

శుక్ర, 01/25/2019 - 20:56

.ఇస్లామనేది ఒక విశాలమైన సౌధమైతే నమాజనేది దానికి గల మూలస్తంభం,ఏ విధంగానైతే మూలస్తంభం లేకుండా ఒక సౌధం కూలిపోతుందో అదే విధంగా నమజు లేని ఇస్లాము కూడా అస్తిత్వమే. 

ఇస్లాం భవన మూల స్తంభం నమాజ్

.ఇస్లామనేది ఒక విశాలమైన సౌధమైతే నమాజనేది దానికి గల మూలస్తంభం,ఏ విధంగానైతే మూలస్తంభం లేకుండా ఒక సౌధం కూలిపోతుందో అదే విధంగా నమజు లేని ఇస్లాము కూడా అస్తిత్వమే. 

ప్రతీ నెల మొదటి రోజు నమాజ్

గురు, 10/11/2018 - 06:38

ఖమరీ నెల చంద్ర దర్శనంతో మొదలవుతుంది మరి అలా మొదలైన ప్రతీ నెల యొక్క మొదటి రోజు రెండు రక్అత్ల నమాజ్ చేయాలి దాని పద్దతి వివరణ.

ప్రతీ నెల మొదటి రోజు నమాజ్

ఖమరీ నెల చంద్ర దర్శనంతో మొదలవుతుంది మరి అలా మొదలైన ప్రతీ నెల యొక్క మొదటి రోజు రెండు రక్అత్ల నమాజ్ చేయాలి దాని పద్దతి వివరణ.

జాఫర్ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] నిర్ణయం

ఆది, 10/07/2018 - 17:39

నమాజే జాఫరె తయ్యార్ కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ. 

జాఫర్ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] నిర్ణయం

నమాజే జాఫరె తయ్యార్ కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ. 

నమాజ్ ను బాతిల్ చేయనటువంటి సందేహాలు

శని, 10/06/2018 - 18:42

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ ఫత్వా ప్రకారం నమాజ్ ను బాతిల్ చేయనటువంటి సందేహాలు ఆరు, వాటి వివరణ.

నమాజ్ ను బాతిల్ చేయనటువంటి సందేహాలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ ఫత్వా ప్రకారం నమాజ్ ను బాతిల్ చేయనటువంటి సందేహాలు ఆరు, వాటి వివరణ.

నమాజ్ ను బాతిల్ చేసే సందేహాలు

శని, 10/06/2018 - 18:36

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ గారి తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం నమాజ్ చదువుతున్నప్పుడు 22 విధాల సందేహాలు కలగవచ్చు. అవి మూడూ భాగాలలో విభజించబడి ఉన్నాయి.

నమాజ్ ను బాతిల్ చేసే సందేహాలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ గారి తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం నమాజ్ చదువుతున్నప్పుడు 22 విధాల సందేహాలు కలగవచ్చు. అవి మూడూ భాగాలలో విభజించబడి ఉన్నాయి.

నమాజ్ ను బాతిల్ చేసే అంశాలు

గురు, 10/04/2018 - 06:42

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ[అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక] తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం నమాజ్ ను బాతిల్ చేసే అంశాల వివరణ.

నమాజ్ ను బాతిల్ చేసే అంశాలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ[అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక] తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం నమాజ్ ను బాతిల్ చేసే అంశాల వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - నమాజ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13