నమాజ్

నమాజ్ చేసేందుకు మక్రూహ్ ప్రదేశాలు

గురు, 10/04/2018 - 06:15

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ[అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక] తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం కొన్ని ప్రదేశాలలో నమాజ్ చదవడం మక్రూహ్ గా నిర్ధారించబడ్డాయి. వాటి వివరణ.

నమాజ్ చేసేందుకు మక్రూహ్ ప్రదేశాలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ[అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక] తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం కొన్ని ప్రదేశాలలో నమాజ్ చదవడం మక్రూహ్ గా నిర్ధారించబడ్డాయి. వాటి వివరణ.

వాజిబాతె నమాజ్

గురు, 10/04/2018 - 05:49

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ[అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక] తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం నమాజ్ లో కొన్ని తప్పకుండా చేయవలసిన చర్యలు ఉన్నాయి. వాటి వివరణ.

వాజిబాతె నమాజ్

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ[అల్లాహ్ అతనిని కాపాడుగాక] తౌజీహుల్ మసాయిల్ ప్రకారం నమాజ్ లో కొన్ని తప్పకుండా చేయవలసిన చర్యలు ఉన్నాయి. వాటి వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - నమాజ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13