ఆయత్

క్షమాబిక్ష దుఆ

బుధ, 05/06/2020 - 13:33

అల్లాహ్ నుండి క్షమాబిక్ష ను ఎలా కోరాలి అన్ని విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్ నిదర్శనం ...

క్షమాబిక్ష దుఆ

అల్లాహ్ నుండి క్షమాబిక్ష ను ఎలా కోరాలి అన్ని విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయత్ నిదర్శనం ...

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ

మంగళ, 05/05/2020 - 14:46

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ ఖుర్ఆన్ లో ఉంది అని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ ఖుర్ఆన్ లో ఉంది అని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

బల్లిగ్ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది

శని, 04/18/2020 - 17:49

బల్లిగ్ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

బల్లిగ్ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది

బల్లిగ్ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జకాత్ చెల్లించని వారిని చంపేయండి

ఆది, 02/23/2020 - 10:42

సఅలబహ్ ను జకాత్ చెల్లించమని ఆదేశించినప్పుడు అతడు దానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు అల్లాహ్ తరపు నుండి ఒక ఆయత్ అవతరించబడింది...

జకాత్ చెల్లించని వారిని చంపేయండి

సఅలబహ్ ను జకాత్ చెల్లించమని ఆదేశించినప్పుడు అతడు దానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు అల్లాహ్ తరపు నుండి ఒక ఆయత్ అవతరించబడింది...

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

సోమ, 11/05/2018 - 13:28

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

Subscribe to RSS - ఆయత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9