రుకూ

రుకూలో జకాత్

బుధ, 08/12/2020 - 05:36

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

రుకూలో జకాత్

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సజ్దా మరియు రుకూ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 11:11

సజ్దా మరియు రుకూల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నహజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

సజ్దా మరియు రుకూ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

సజ్దా మరియు రుకూల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నహజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

సోమ, 11/05/2018 - 13:28

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

Subscribe to RSS - రుకూ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3