మూల విశ్వాసాలు

ఇస్మత్ మరియు పవిత్రత

మంగళ, 10/24/2017 - 04:28

.దైవప్రవక్త ఉత్తరాధికారులు కూడా ప్రవక్తల వలే ఇస్మత్ గల వారు. ఇస్మత్ అనగా పవిత్రత.

ఇస్మత్ మరియు పవిత్రత

.దైవప్రవక్త ఉత్తరాధికారులు కూడా ప్రవక్తల వలే ఇస్మత్ గల వారు. ఇస్మత్ అనగా పవిత్రత.

ఖిలాఫత్ ఎన్నిక

శుక్ర, 10/20/2017 - 08:25

.ఖలీఫాను ఎన్నుకునే అర్హత కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది.

ఖిలాఫత్ ఎన్నిక

.ఖలీఫాను ఎన్నుకునే అర్హత కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే ఉంది.

ఇమామత్ పదవి యొక్క ప్రాముఖ్యత

శుక్ర, 10/20/2017 - 08:05

.జనానికి ఇమామత్ పదవి యొక్క ప్రాముఖ్యత (విలువ) మరియు ఉమ్మత్ లో దాని స్థానం తెలియదు.

ఇమామత్ పదవి యొక్క ప్రాముఖ్యత

.జనానికి ఇమామత్ పదవి యొక్క ప్రాముఖ్యత (విలువ) మరియు ఉమ్మత్ లో దాని స్థానం తెలియదు.

సహాబీయులందరిలో జ్ఞానులు

గురు, 10/19/2017 - 06:36

.అల్లాహ్, సహాబీయులందరిలో హజ్రత్ అలీ[అ.స]కే ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడన్న విషయాన్ని ఒక ఆయత్ మరియు రివాయత్ ద్వార నిదర్శించబడింది.

సహాబీయులందరిలో జ్ఞానులు

.అల్లాహ్, సహాబీయులందరిలో హజ్రత్ అలీ[అ.స]కే ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాడన్న విషయాన్ని ఒక ఆయత్ మరియు రివాయత్ ద్వార నిదర్శించబడింది.

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉత్తరాధికారులు

బుధ, 10/18/2017 - 15:55

.దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క 12 మంది ఉత్తరాధికారులు ఎవరి వంశానికి చెందిన వారో సంక్షిప్తంగా చెప్పబడినది.

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉత్తరాధికారులు

.దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క 12 మంది ఉత్తరాధికారులు ఎవరి వంశానికి చెందిన వారో సంక్షిప్తంగా చెప్పబడినది.

గదీర్ సంఘటన పై సాక్ష్యమివ్వని ముగ్గురు వ్యక్తులు

శుక్ర, 09/08/2017 - 05:14

. గదీర్ సంఘటన పై సాక్ష్యమివ్వని ముగ్గురు వ్యక్తుల పరిస్థితి బలాజరీ పుస్తకం అన్సాబుల్ అష్రాఫ్ లో.

గదీర్ సంఘటన పై సాక్ష్యమివ్వని ముగ్గురు వ్యక్తులు

. గదీర్ సంఘటన పై సాక్ష్యమివ్వని ముగ్గురు వ్యక్తుల పరిస్థితి బలాజరీ పుస్తకం అన్సాబుల్ అష్రాఫ్ లో.

గదీర్ సంఘటన ఉన్న గ్రంథాలు

బుధ, 09/06/2017 - 18:06

.గదీర్ హదీసును అహ్లెసున్నత్ ప్రముఖులు ప్రవచించారు. వాటిని అల్లామా అమీనీ[ర.అ] తన పుస్తకం “అల్ గదీర్”లో ప్రవచించారు.

గదీర్ సంఘటన ఉన్న గ్రంథాలు

.గదీర్ హదీసును అహ్లెసున్నత్ ప్రముఖులు ప్రవచించారు. వాటిని అల్లామా అమీనీ[ర.అ] తన పుస్తకం “అల్ గదీర్”లో ప్రవచించారు.

గదీర్ సంఘటన అల్ ఖసాయిస్ పుస్తకంలో

బుధ, 09/06/2017 - 17:43

. గదీర్ సంఘటనను నిసాయి, జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ ద్వార అల్ ఖసాయిస్ పుస్తకంలో రివాయత్ ను ఉల్లేఖించారు.

గదీర్ సంఘటన అల్ ఖసాయిస్ పుస్తకంలో

. గదీర్ సంఘటనను నిసాయి, జైద్ బిన్ అర్ఖమ్ ద్వార అల్ ఖసాయిస్ పుస్తకంలో రివాయత్ ను ఉల్లేఖించారు.

గదీర్ ప్రకటన

బుధ, 09/06/2017 - 17:05

.మాయిదహ్ సూరా యొక్క 67వ ఆయత్ “గదీరె ఖుమ్”లో హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ఖిలాఫత్ ప్రకటనకు సంబంధించింది అని వివరించిన కొన్ని గ్రింథాలు.

గదీర్ ప్రకటన

.మాయిదహ్ సూరా యొక్క 67వ ఆయత్ “గదీరె ఖుమ్”లో హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ఖిలాఫత్ ప్రకటనకు సంబంధించింది అని వివరించిన కొన్ని గ్రింథాలు.

గదీర్ సందేశాన్ని నిరాకరించిన మొదటి వ్యక్తి

శని, 08/26/2017 - 07:01

.గదీర్ సందేశాన్ని నిరాకరించిన మొదటి వ్యక్తి పేరు హరిస్ ఇబ్నె నోమానె ఫెహ్రీ. అల్లాహ్ అతడి పై తన ఆగ్రహాన్ని కురిపించాడు.

గదీర్ సందేశాన్ని నిరాకరించిన మొదటి వ్యక్తి

.గదీర్ సందేశాన్ని నిరాకరించిన మొదటి వ్యక్తి పేరు హరిస్ ఇబ్నె నోమానె ఫెహ్రీ. అల్లాహ్ అతడి పై తన ఆగ్రహాన్ని కురిపించాడు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - మూల విశ్వాసాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 26