ముహమ్మద్

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి

సోమ, 04/13/2020 - 06:15

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి

హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క ఆస్తి ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సలవాత్

శుక్ర, 12/20/2019 - 07:17

నమాజ్ చదువుతున్నప్పుడు దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు వింటే తప్పకుండా దురూద్ పంపటం అవసరమా? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త సమాధానం...

సలవాత్

నమాజ్ చదువుతున్నప్పుడు దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు వింటే తప్పకుండా దురూద్ పంపటం అవసరమా? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త సమాధానం...

ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] హదీసులలో దైవప్రవక్త[స.అ.వ]

బుధ, 11/13/2019 - 19:22

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారి హదీసులలో.

దైవప్రవక్త,ముహమ్మద్,ఇమాం సాదిఖ్.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారి హదీసులలో.

ముహమ్మద్[అ.స] అల్లాహ్ ప్రవక్త

శని, 09/28/2019 - 06:56

ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనం...

ముహమ్మద్[అ.స] అల్లాహ్ ప్రవక్త

ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ యొక్క నిదర్శనం...

ఇమాం మొహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స]ల వారి పరామర్శ

బుధ, 01/30/2019 - 19:02

తమ శత్రువులతో కూడా ప్రేమగా మలుచుకోవటం ఇమాములకు(ఉత్తరాధికారులకు) మహాప్రవక్త[స.అ]ల వారి నుండి వారికి వారశత్వంగా అందిన లక్షణం.

ఇమాం మొహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స]ల వారి పరామర్శ

తమ శత్రువులతో కూడా ప్రేమగా మలుచుకోవటం ఇమాములకు(ఉత్తరాధికారులకు) మహాప్రవక్త[స.అ]ల వారి నుండి వారికి వారశత్వంగా అందిన లక్షణం.

దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు అహ్మద్

మంగళ, 12/25/2018 - 18:12

దైవప్రవక్త[స.అ] పేర్లలో ప్రసిద్ధి చెందిన పేర్లలో ముహమ్మద్ తో పాటు అహ్మద్ కూడా ఉంది అని నిదర్శిస్తున్న కొన్ని అంశాలు.

దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు అహ్మద్

దైవప్రవక్త[స.అ] పేర్లలో ప్రసిద్ధి చెందిన పేర్లలో ముహమ్మద్ తో పాటు అహ్మద్ కూడా ఉంది అని నిదర్శిస్తున్న కొన్ని అంశాలు.

Subscribe to RSS - ముహమ్మద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9