పరలోకం

మృత్యువు

సోమ, 12/06/2021 - 16:39

మృత్యువు ప్రతీ ఒక్కరికి తప్పకుండా సంభవిస్తుంది. అది కేవలం మనుషులకు మాత్రమే సంబంధించింది కాదు, ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాసులందరికి సంబంధించినది. మృత్యువు గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మృత్యువు

మృత్యువు ప్రతీ ఒక్కరికి తప్పకుండా సంభవిస్తుంది. అది కేవలం మనుషులకు మాత్రమే సంబంధించింది కాదు, ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాసులందరికి సంబంధించినది. మృత్యువు గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇహపరలోక ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శుక్ర, 05/08/2020 - 12:39

ఇహలోకం మరియు పరలోకంలో మనం చేసిన పనులకు ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

ఇహపరలోక ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఇహలోకం మరియు పరలోకంలో మనం చేసిన పనులకు ఫలాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

పరలోక నివాసం గురించి చింతించువాడే వివేకి

బుధ, 12/18/2019 - 17:40

నిత్యం ఉండవలసిన పరలోక నివాసాన్ని మరచి ఈ ప్రాపంచిక జీవితం యొక్క సుఖాలలో మునిగి ఉన్నవాడు కేవలం ఒక మూర్ఖుడు.

పరలోకం,చింతన,ఇమాం అలి.

నిత్యం ఉండవలసిన పరలోక నివాసాన్ని మరచి ఈ ప్రాపంచిక జీవితం యొక్క సుఖాలలో మునిగి ఉన్నవాడు కేవలం ఒక మూర్ఖుడు.

ఈ లోకం యొక్క ఉపమానం

శని, 12/14/2019 - 16:08

ఎవరైన పరలోక జీవితానికి బదులు ప్రాపంచిక జీవితాన్ని కొనుక్కున్నారంటే వారికి తాత్కాలిక సుఖం ప్రాప్తిస్తుంది కానీ వారు పరలోకంలో అల్లాహ్ విధించే శిక్ష నుండి తప్పించుకోలేరు.

పరలోకం,ఇమాం అలి,ఉపమానం.

ఎవరైన పరలోక జీవితానికి బదులు ప్రాపంచిక జీవితాన్ని కొనుక్కున్నారంటే వారికి తాత్కాలిక సుఖం ప్రాప్తిస్తుంది కానీ వారు పరలోకంలో అల్లాహ్ విధించే శిక్ష నుండి తప్పించుకోలేరు.

ఇహపరలోకాల భేదం

బుధ, 07/11/2018 - 13:07

ఇహపరలోకాలలో కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి వాటిని సంక్షిప్తంగా ఖుర్ఆన్ కూడా వివరించింది.

 ఇహపరలోకాల భేదం

ఇహపరలోకాలలో కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి వాటిని సంక్షిప్తంగా ఖుర్ఆన్ కూడా వివరించింది.

పరలోకం ఎలా ఉంటుంది!

మంగళ, 07/10/2018 - 09:51

ఖుర్ఆన్ లో పరలోకం గురించి వివరణ ఉంది అందులోని కొన్ని నిదర్శనలు.

 పరలోకం ఎలా ఉంటుంది!

ఖుర్ఆన్ లో పరలోకం గురించి వివరణ ఉంది అందులోని కొన్ని నిదర్శనలు.

Subscribe to RSS - పరలోకం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4