అంతిమదినం

ఖియామత్

గురు, 08/01/2019 - 05:39

ఖియామత్ నాడు ఏమి జరుగుతుంది, స్వర్గం మరియు నరకం ఎలా ఉంటాయి అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ....

ఖియామత్ నాడు ఏమి జరుగుతుంది, స్వర్గం మరియు నరకం ఎలా ఉంటాయి అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ....

పన్నెండవ పాఠం: ఖియామత్

బుధ, 07/17/2019 - 07:00

ఖియామత్ అనగ ప్రళయదినం, దాని గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

పన్నెండవ పాఠం: ఖియామత్

ఖియామత్ అనగ ప్రళయదినం, దాని గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

ప్రళయదినం మానవుడు చింతించే రోజు

ఆది, 03/17/2019 - 18:39

ఆ భగవంతుడు మానవుడిని స్వాతంత్రునిగా పుట్టించాడు కానీ మానవుడు తను తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలే రాబోయే కాలంలో అతని జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి, ఎలాంటి పనులైతే అతనిని భవిష్యత్తులో బాధపడేలా చేస్తాయో అలాంటి కార్యాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.  

ప్రళయదినం మానవుడు చింతించే రోజు

ఆ భగవంతుడు మానవుడిని స్వాతంత్రునిగా పుట్టించాడు కానీ మానవుడు తను తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలే రాబోయే కాలంలో అతని జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి, ఎలాంటి పనులైతే అతనిని భవిష్యత్తులో బాధపడేలా చేస్తాయో అలాంటి కార్యాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.  

అంతిమదిన న్యాయస్థల సాక్ష్యులు

మంగళ, 02/19/2019 - 08:18

అంతిమదినాన అల్లాహ్ న్యాయస్థలంలో మానవుల చర్యలకు సాక్ష్యులుగా ప్రదర్శించబడేవాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

అంతిమదిన న్యాయస్థల సాక్ష్యులు

అంతిమదినాన అల్లాహ్ న్యాయస్థలంలో మానవుల చర్యలకు సాక్ష్యులుగా ప్రదర్శించబడేవాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

అంతిమదిన ప్రశ్నలు

మంగళ, 02/19/2019 - 08:11

అంతిమ దినాన ప్రశ్నించబడే ప్రశ్నలు ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ దృష్టిలో

అంతిమదిన ప్రశ్నలు

అంతిమ దినాన ప్రశ్నించబడే ప్రశ్నలు ఖుర్ఆన్ మరియు హదీస్ దృష్టిలో

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

శని, 02/02/2019 - 10:36

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత మరియు దానిని తేలికగా భావించిన పరిస్థితి మరియు ఆపదలు దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

నమాజ్ ప్రాముఖ్యత మరియు దానిని తేలికగా భావించిన పరిస్థితి మరియు ఆపదలు దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఇహపరలోకాల భేదం

బుధ, 07/11/2018 - 13:07

ఇహపరలోకాలలో కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి వాటిని సంక్షిప్తంగా ఖుర్ఆన్ కూడా వివరించింది.

 ఇహపరలోకాల భేదం

ఇహపరలోకాలలో కొన్ని భేదాలు ఉన్నాయి వాటిని సంక్షిప్తంగా ఖుర్ఆన్ కూడా వివరించింది.

Subscribe to RSS - అంతిమదినం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15