ముహద్దిసహ్

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం

సోమ, 01/21/2019 - 16:15

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) యొక్క వివరణ.

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం

జిబ్రయీల్ అవతరణకు కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) యొక్క వివరణ.

ముహద్దిసహ్

సోమ, 01/21/2019 - 15:54

"ముహద్దిసహ్" హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స] యొక్క పేరు. ఆ పేరుకు కారణం గురించి ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ముహద్దిసహ్

"ముహద్దిసహ్" హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స] యొక్క పేరు. ఆ పేరుకు కారణం గురించి ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

Subscribe to RSS - ముహద్దిసహ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2