లుఖ్మాన్

10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు

శుక్ర, 07/09/2021 - 13:48

హజ్రత్ లఖ్మాన్ తన కుమారుడికి చెప్పిన 10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు...

10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు

హజ్రత్ లఖ్మాన్ తన కుమారుడికి చెప్పిన 10 రకాల మనుషులు మరియు వారి స్వభావాలు...

కుమారునికి తండ్రి హితబోధనలు

ఆది, 05/17/2020 - 07:31

ఖుర్ఆన్ ఎవరినైతే హకీమ్ అని సంబోధిస్తుందో అలాంటి లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి ఏమని హితబోధన చేశారు?...

కుమారునికి తండ్రి హితబోధనలు

ఖుర్ఆన్ ఎవరినైతే హకీమ్ అని సంబోధిస్తుందో అలాంటి లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి ఏమని హితబోధన చేశారు?...

జ్ఞాన మిత్రత్వం

బుధ, 01/23/2019 - 08:56

మనకు తెలియని దానిని జ్ఞానులతో అడిగి తెలుసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. జనాబె లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి చేసిన మంచి సద్బోధన.

జ్ఞాన మిత్రత్వం

మనకు తెలియని దానిని జ్ఞానులతో అడిగి తెలుసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. జనాబె లుఖ్మాన్ తన కుమారునికి చేసిన మంచి సద్బోధన.

Subscribe to RSS - లుఖ్మాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21