ఇరాన్

సులైమానీ ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత

గురు, 01/09/2020 - 11:02

ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత ఇరాఖ్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఇరాన్ విజయానికి ముఖ్య పాత్రధారులలో ఒకరు సూలైమానీ...

సులైమానీ ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత

ఇరాన్ స్వాతంత్ర్యం తరువాత ఇరాఖ్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఇరాన్ విజయానికి ముఖ్య పాత్రధారులలో ఒకరు సూలైమానీ...

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ]

మంగళ, 06/04/2019 - 04:52

ఇరాన్ ఇస్లామీయ విప్లవ సంస్థాపకుడైన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ]

ఇరాన్ ఇస్లామీయ విప్లవ సంస్థాపకుడైన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ[ర.అ] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

లక్ష్యం ముఖ్యం

సోమ, 02/04/2019 - 07:26

ఎక్కడున్నామన్నది కాదు మన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం అని ఖుమైనీ[ర.అ] గారు సమాధానమిచ్చారు.

లక్ష్యం ముఖ్యం

ఎక్కడున్నామన్నది కాదు మన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదా అనేదే ముఖ్యం అని ఖుమైనీ[ర.అ] గారు సమాధానమిచ్చారు.

ఇస్లామీయ అధికార స్థాపన ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] నోట

గురు, 01/31/2019 - 10:07

ఇరాన్ దేశ ప్రజలకు అల్లాహ్ ఎలా ఇస్లామీయ అధికారాన్ని ప్రసాదించాడు అన్న విషయాన్ని ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] చాలా అందంగా వివరించారు.

ఇస్లామీయ అధికార స్థాపన ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] నోట

ఇరాన్ దేశ ప్రజలకు అల్లాహ్ ఎలా ఇస్లామీయ అధికారాన్ని ప్రసాదించాడు అన్న విషయాన్ని ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ] చాలా అందంగా వివరించారు.

ఇస్లామీయ అధికారానికి కారణం

గురు, 01/31/2019 - 09:34

ఇరాన్ దేశానికి ఇస్లామీయ అధికారం దక్కడానికి కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇస్లాం పట్ల ప్రేమ ఇస్లామీయ అధికారానికి కారణం

ఇరాన్ దేశానికి ఇస్లామీయ అధికారం దక్కడానికి కారణం ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం

శని, 01/26/2019 - 06:43

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం ఎవరు? ఒక వ్యక్తి చేసిందా లేక ఒక సమూహం చేసిందా? లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం

ఇస్లామీయ విప్లవానికి కారణం ఎవరు? ఒక వ్యక్తి చేసిందా లేక ఒక సమూహం చేసిందా? లేక ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందా? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

ఇరాన్ ఇన్ఖిలాబ్ యొక్క లక్ష్యం

శని, 01/26/2019 - 06:34

ఇరాన్ విప్లవానికి ముఖ్యకారణం అల్లాహ్ ఆదేశాల ప్రకారం పరిపాలించబడే ఇస్లామియ అధికార స్థాపన.

ఇరాన్ ఇన్ఖిలాబ్ యొక్క లక్ష్యం

ఇరాన్ విప్లవానికి ముఖ్యకారణం అల్లాహ్ ఆదేశాల ప్రకారం పరిపాలించబడే ఇస్లామియ అధికార స్థాపన.

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం

శని, 01/26/2019 - 06:17

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం ఇస్లామీయ విప్లవం, ఆ విప్లవం వారి దేశానికే సొంతమా...!! వారి నమ్మకాలేమిటి అన్న పలు విషయాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం

ఇరాన్ చేసిన గొప్ప కార్యం ఇస్లామీయ విప్లవం, ఆ విప్లవం వారి దేశానికే సొంతమా...!! వారి నమ్మకాలేమిటి అన్న పలు విషయాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - ఇరాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12