పవిత్ర మాసూములు

ఒక మంచి నాయకుడి లక్షణం

గురు, 05/14/2020 - 18:40

ఒక మంచి నాయకుడిలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటో తెలియపరుస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] సంఘటన...

  ఒక మంచి నాయకుడి లక్షణం

ఒక మంచి నాయకుడిలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటో తెలియపరుస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] సంఘటన...

ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

మంగళ, 04/14/2020 - 17:40

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క అంతిమ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో...

ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క అంతిమ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఉపన్యాసం యొక్క తెలుగు అనువాదం

శుక్ర, 04/10/2020 - 13:25

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క నుఖ్తాలు లేని ఉపన్యాసం యొక్క తెలుగు అనువాదం...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఉపన్యాసం యొక్క తెలుగు అనువాదం

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క నుఖ్తాలు లేని ఉపన్యాసం యొక్క తెలుగు అనువాదం...

నుఖ్తాలు లేని ఒక ఉపన్యాసం

శుక్ర, 04/10/2020 - 13:19

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క నుఖ్తాలు లేని ఉపన్యసం వారి విస్తృతమైన జ్ఞానానికి నిదర్శనం...

నుఖ్తాలు లేని ఒక ఉపన్యాసం

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క నుఖ్తాలు లేని ఉపన్యసం వారి విస్తృతమైన జ్ఞానానికి నిదర్శనం...

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

బుధ, 03/11/2020 - 13:54

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

ముఆవియా అలీ[అ.స]తో సమానం

దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ ప్రకారం వారి తరువాత 12 మంది ఉత్తరాధికారులు వస్తారు అయినా ముస్లిములలో కొందరికి వారి గురించి తెలియదు....

స్వర్గపు తలుపులు ఎవరిపై తెరుచుకుంటాయి?

మంగళ, 03/10/2020 - 12:15

స్వర్గపు తలుపులు తెరుచుకోవటానికి కారణమైన ఆరు గుణాలు.

స్వర్గం,ఇమాం అలి,తలుపులు.

స్వర్గపు తలుపులు తెరుచుకోవటానికి కారణమైన ఆరు గుణాలు.

నేను ఋణగ్రస్తుడను

సోమ, 03/09/2020 - 18:07

తను ఎవరికి ఋణగ్రస్తుడై ఉన్నారో తెలిపే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఉల్లేఖనము...

ఋణగ్రస్తుడు,ఇమాం అలి,ఆశించటం.

తను ఎవరికి ఋణగ్రస్తుడై ఉన్నారో తెలిపే ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి ఉల్లేఖనము...

అలి[అ.స] అన్యాయపరుడు కాదు

సోమ, 03/09/2020 - 17:17

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి న్యాయశీలతను మరియు వారి గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉపదేశం.

అన్యాయం,ఇమాం అలి,తీర్పు.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి న్యాయశీలతను మరియు వారి గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఉపదేశం.

ఇతరులను గౌరవించే స్వభావం

సోమ, 03/09/2020 - 14:49

ఇతరులను గౌరవించి వారిని ఆదుకోవటం అనేది మానవుని స్వభావము కావాలని తెలిపే ఒక సంఘటన.

ఇతరులు,ఇమాం అలి,గౌరవించటం

ఇతరులను గౌరవించి వారిని ఆదుకోవటం అనేది మానవుని స్వభావము కావాలని తెలిపే ఒక సంఘటన.

అహంభావం లేని వ్యక్తిత్వం

సోమ, 03/09/2020 - 13:31

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి అహంభావం లేని స్వభావాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

గర్వం,ఇమాం అలి,వ్యక్తిత్వం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి అహంభావం లేని స్వభావాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7