పవిత్ర మాసూములు

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] అహ్లెసున్నత్ మూల గ్రంథాలలో

బుధ, 01/31/2018 - 16:48

.అహ్లెసున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాలలో హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] యొక్క గొప్పతనం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులతో.

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] అహ్లెసున్నత్ మూల గ్రంథాలలో

.అహ్లెసున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాలలో హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] యొక్క గొప్పతనం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులతో.

ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] అధికారం

మంగళ, 01/23/2018 - 17:15

హజ్రత్ మహ్దీ[అ.స] అధికారాన్ని షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ వర్గాల వారు, వారి రాకతో ఎలాగైతే అన్యాయం మరియు దుర్మార్గాలతో నిండి ఉందో అలాగే ప్రపంచం న్యాయధర్మాలతో నిండిపోతుంది, అని నమ్మతారు.

ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] అధికారం

హజ్రత్ మహ్దీ[అ.స] అధికారాన్ని షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ వర్గాల వారు, వారి రాకతో ఎలాగైతే అన్యాయం మరియు దుర్మార్గాలతో నిండి ఉందో అలాగే ప్రపంచం న్యాయధర్మాలతో నిండిపోతుంది, అని నమ్మతారు.

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] సమాధి

ఆది, 12/24/2017 - 17:42

.హజ్రత్ మాసూమహ్[స.అ] సమాధిని అల్లాహ్ హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] సమాధి మాదిరిగా నిర్ధారించెను.

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] సమాధి

.హజ్రత్ మాసూమహ్[స.అ] సమాధిని అల్లాహ్ హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] సమాధి మాదిరిగా నిర్ధారించెను.

ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స]

మంగళ, 12/19/2017 - 05:31

.దైవప్రవక్త[స.అ] 10వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స]

.దైవప్రవక్త[స.అ] 10వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ నఖీ[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స]

మంగళ, 12/19/2017 - 05:22

.దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క 9వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స]

.దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క 9వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స]

మంగళ, 12/19/2017 - 05:18

.దైవప్రవక్త[స.అ] 8వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స]

.దైవప్రవక్త[స.అ] 8వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

జాఫరీ విద్యాలయం యొక్క విస్తరణ

బుధ, 12/06/2017 - 08:35

.ఇమామ్ రిజా[అ.స] సహాబీ అయిన హసన్ ఇబ్నె అలీ ఇబ్నె జియాదె వష్షా ఇలా అన్నారు: “నేను మస్జిదే కూఫాలో తొమ్మిది వందల ఉపాద్యాయులను చూశాను వారందరు కూడా జాఫర్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ నుండే హదీసు ను ఉల్లేఖిస్తున్నారు”

జాఫరీ విద్యాలయం యొక్క విస్తరణ

.ఇమామ్ రిజా[అ.స] సహాబీ అయిన హసన్ ఇబ్నె అలీ ఇబ్నె జియాదె వష్షా ఇలా అన్నారు: “నేను మస్జిదే కూఫాలో తొమ్మిది వందల ఉపాద్యాయులను చూశాను వారందరు కూడా జాఫర్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ నుండే హదీసు ను ఉల్లేఖిస్తున్నారు”

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] కాలంలో స్థాపించబడిన వర్గాలు

మంగళ, 12/05/2017 - 10:34

.ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] కాలంలో వివిధ ఆలోచనల మరియు అభిప్రాయాల వల్ల ఏర్పడిన వర్గాల గురించి సంక్షిప్తం వివరణ.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] కాలంలో స్థాపించబడిన వర్గాలు

.ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] కాలంలో వివిధ ఆలోచనల మరియు అభిప్రాయాల వల్ల ఏర్పడిన వర్గాల గురించి సంక్షిప్తం వివరణ.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క శిష్యులు

మంగళ, 12/05/2017 - 10:00

.“హసనె బసరీ”, “వాసిల్ ఇబ్నె అతా”  "అబూ హనీఫా" మరియు "సుఫ్యానె సూరీ" మొదలగు వారందరు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క శిష్యులు.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క శిష్యులు

.“హసనె బసరీ”, “వాసిల్ ఇబ్నె అతా”  "అబూ హనీఫా" మరియు "సుఫ్యానె సూరీ" మొదలగు వారందరు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క శిష్యులు.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క జ్ఞాన ప్రతిష్టత

మంగళ, 12/05/2017 - 09:48

.వివిధ వర్గాల ఇమాములు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క జ్ఞాన ప్రతిష్టత గురించి చెప్పిన మాటలు.

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క జ్ఞాన ప్రతిష్టత

.వివిధ వర్గాల ఇమాములు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క జ్ఞాన ప్రతిష్టత గురించి చెప్పిన మాటలు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - పవిత్ర మాసూములు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7