ఫిదక్

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్(అ.స)

సోమ, 08/23/2021 - 18:37

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్(అ.స) కాలం యొక్క పరిస్థితులు మరియు హారూన్ అల ్ రషీద్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్(అ.స)

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్(అ.స) కాలం యొక్క పరిస్థితులు మరియు హారూన్ అల ్ రషీద్ గురించి సంక్షిప్తంగా...

ఫిదక్ భూమి దైవప్రవక్త[స.అ] ఆస్తి

బుధ, 01/30/2019 - 16:32

సంధి ద్వార ముస్లిముల చేతికి వచ్చే భూములు కేవలం దైవప్రవక్త[స.అ]కు మాత్రమే సంబంధించినవి, వాటిపై ఎవరికి ఎటువంటి హక్కు లేదు (నిదర్శనం హష్ర్ సూరహ్ 7వ ఆయత్).

ఫిదక్ భూమి దైవప్రవక్త[స.అ] ఆస్తి

సంధి ద్వార ముస్లిముల చేతికి వచ్చే భూములు కేవలం దైవప్రవక్త[స.అ]కు మాత్రమే సంబంధించినవి, వాటిపై ఎవరికి ఎటువంటి హక్కు లేదు (నిదర్శనం హష్ర్ సూరహ్ 7వ ఆయత్).

ఫిదక్ కానుక అల్లాహ్ ఆజ్ఞానుసారం

బుధ, 01/30/2019 - 16:13

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు ఇచ్చారు అన్న విషయం పై రివాయత్ నిదర్శనం.

ఫిదక్ కానుక అల్లాహ్ ఆజ్ఞానుసారం

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు ఇచ్చారు అన్న విషయం పై రివాయత్ నిదర్శనం.

ఫిదక్ పై హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స] నిదర్శనం

మంగళ, 01/29/2019 - 16:00

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స]కు కానుకగా ఇచ్చారు కాని కొంతమంది దుర్మార్గులు ఆమె నుండి అన్యాయంగా తీసేసుకున్నారు.

ఫిదక్ పై హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స] నిదర్శనం

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[అ.స]కు కానుకగా ఇచ్చారు కాని కొంతమంది దుర్మార్గులు ఆమె నుండి అన్యాయంగా తీసేసుకున్నారు.

ఫిదక్ పై హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిదర్శనం

మంగళ, 01/29/2019 - 15:56

“ఫిదక్” తోట ఎక్కడ ఉంది? దానిని ఎవరు ఎవరికి కానుకగా ఇచ్చారు? అది చివరికి ఎవరికి కానుకగా ఇవ్వబడిందో వారికి దక్కిందా?

ఫిదక్ పై హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిదర్శనం

“ఫిదక్” తోట ఎక్కడ ఉంది? దానిని ఎవరు ఎవరికి కానుకగా ఇచ్చారు? అది చివరికి ఎవరికి కానుకగా ఇవ్వబడిందో వారికి దక్కిందా?

Subscribe to RSS - ఫిదక్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11