సున్నత్

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:44

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:32

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

ఈద్ రోజు తక్బీర్

గురు, 07/30/2020 - 08:54

ఈద్ రోజు తక్బీర్ చెబుతు ఈద్ గాహ్ కు వెళ్లే సున్నత్ ఎవరిది అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న రివాయత్...  

ఈద్ రోజు తక్బీర్

ఈద్ రోజు తక్బీర్ చెబుతు ఈద్ గాహ్ కు వెళ్లే సున్నత్ ఎవరిది అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న రివాయత్...  

అయ్యో ఉమర్ సున్నత్

మంగళ, 05/12/2020 - 11:40

ఇమామ్ అలీ[అ.స] చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దక్కిన తరువాత వారు అల్లాహ్ ఆదేశాలను మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను తీసుకొని రావలనుకున్నారు కాని...

అయ్యో ఉమర్ సున్నత్

ఇమామ్ అలీ[అ.స] చేతికి ఖిలాఫత్ పదవి దక్కిన తరువాత వారు అల్లాహ్ ఆదేశాలను మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను తీసుకొని రావలనుకున్నారు కాని...

అహ్లెబైత్[అ.స] యొక్క ప్రతిష్ఠత

మంగళ, 04/14/2020 - 17:29

“నజ్రాన్”కు చెందిన క్రైస్తవులతో అభిప్రాయబేధం కలిగిన సమయంలో అవతరించబడిన ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్ అహ్లెబైత్[అ.స] యొక్క ప్రతిష్ఠతకు నిదర్శనం...

అహ్లెబైత్[అ.స] యొక్క ప్రతిష్ఠత

“నజ్రాన్”కు చెందిన క్రైస్తవులతో అభిప్రాయబేధం కలిగిన సమయంలో అవతరించబడిన ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్ అహ్లెబైత్[అ.స] యొక్క ప్రతిష్ఠతకు నిదర్శనం...

ఖులఫాయే రాషిదీన్ మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్‌లు

బుధ, 02/19/2020 - 13:57

ఖులఫాయే రాషిదీన్ ల సున్నత్ మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్‌లను ఒకచోట సంగ్రహించటం కష్టమే కాదు అసాధ్యం...

ఖులఫాయే రాషిదీన్ మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్‌లు

ఖులఫాయే రాషిదీన్ ల సున్నత్ మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్‌లను ఒకచోట సంగ్రహించటం కష్టమే కాదు అసాధ్యం...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి

మంగళ, 02/18/2020 - 17:11

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను ఎవరి నుండి తెలుసుకోవాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్

మంగళ, 02/18/2020 - 16:56

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్ అని వాదించే వారి కోసం సంక్షిప్త వివరణ...

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్ అని వాదించే వారి కోసం సంక్షిప్త వివరణ...

జియారత్ షిర్కా లేక సున్నతా!

బుధ, 11/13/2019 - 14:43

జియారత్ షిర్కా లేక సున్నతా! అన్న విషయంలో ఒక ముస్లిం మరియు ఒక వహాబీ మధ్య జరిగిన సంభాషణం...

జియారత్ షిర్కా లేక సున్నతా!

జియారత్ షిర్కా లేక సున్నతా! అన్న విషయంలో ఒక ముస్లిం మరియు ఒక వహాబీ మధ్య జరిగిన సంభాషణం...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ మార్పిడికి మూల కారణం

గురు, 11/07/2019 - 15:40

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ మార్చడానికి గల మూల కారణం ఏమిటి అన్న ప్రశ్నకు సంక్షిప్త సమాధానం...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ మార్పిడికి మూల కారణం

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ మార్చడానికి గల మూల కారణం ఏమిటి అన్న ప్రశ్నకు సంక్షిప్త సమాధానం...

పేజీలు

Subscribe to RSS - సున్నత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9