కష్టాలు

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ

మంగళ, 05/05/2020 - 14:46

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ ఖుర్ఆన్ లో ఉంది అని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ

కష్టాల నుండి బయటపడేసే దుఆ ఖుర్ఆన్ లో ఉంది అని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

మానవుని కష్టాలకు కారణం

బుధ, 04/15/2020 - 17:07

మానవుడు ప్రకృతి ధర్మాలకు అణుగుణంగా నడుచుకుంటే అతనిపై ఆ దేవుని యొక్క కృప ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అతడు ఆ దేవుని యొక్క ధర్మాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తాడో అతని జీవితం నాశనమయిపోతుంది

కష్టాలు,మానవుడు,కారణం.

మానవుడు ప్రకృతి ధర్మాలకు అణుగుణంగా నడుచుకుంటే అతనిపై ఆ దేవుని యొక్క కృప ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అతడు ఆ దేవుని యొక్క ధర్మాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తాడో అతని జీవితం నాశనమయిపోతుంది

ఇలాహీ అౙుమల్ బలా

శుక్ర, 04/10/2020 - 13:13

హదీస్ గ్రంథాలనుసారం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఈ దుఆను చదివితే ఆ కష్టాలు దూరమౌతాయి...

ఇలాహీ అౙుమల్ బలా

హదీస్ గ్రంథాలనుసారం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఈ దుఆను చదివితే ఆ కష్టాలు దూరమౌతాయి...

కష్టాలకు కారణాలు హదీస్ అనుసారం

ఆది, 03/29/2020 - 08:50

మనిషి చేసే కొన్ని పనుల వలనే అతడికి కష్టాల వస్తాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్...

కష్టాలకు కారణాలు హదీస్ అనుసారం

మనిషి చేసే కొన్ని పనుల వలనే అతడికి కష్టాల వస్తాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్...

కష్టాలకు కారణాలు

ఆది, 01/12/2020 - 15:49

కొన్ని కష్టాలు రావటానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] నిదర్శనం...

కష్టాలకు కారణాలు

కొన్ని కష్టాలు రావటానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] నిదర్శనం...

పీనాసి కష్టాలు

శని, 01/11/2020 - 17:44

ఏ పీనాసి అయినా సరే ఈ ఏడు ఆపదలలో ఒక దానికి తప్పకుండా గురి అవుతాడు... 

పీనాసి కష్టాలు

ఏ పీనాసి అయినా సరే ఈ ఏడు ఆపదలలో ఒక దానికి తప్పకుండా గురి అవుతాడు... 

స్వర్గపు నాలుగు ఖజానాలు

గురు, 11/21/2019 - 04:55

స్వర్గం యొక్క నాలుగు ఖజానాల గురించి వివరస్తున్న ఒక హదీస్ వివరణ...

స్వర్గపు నాలుగు ఖజానాలు

స్వర్గం యొక్క నాలుగు ఖజానాల గురించి వివరస్తున్న ఒక హదీస్ వివరణ...

కష్టాలతో కృంగిపోవద్దు!

సోమ, 02/25/2019 - 21:04

కష్టాలు,సమస్యలనేవి ఈ లోకంలో సహజమే కానీ కష్టాలనేవి ఎల్లపుడూ ఉండవు మరియు పరిష్కారము లేని సమస్యలనేవి కూడా ఉండవు,కష్టాల తరువాత సుఖాలు కూడా వస్తాయి మరియు సమస్యలనేవి పరిష్కరింపబడతాయి. 

కష్టాలతో కృంగిపోవద్దు!

కష్టాలు,సమస్యలనేవి ఈ లోకంలో సహజమే కానీ కష్టాలనేవి ఎల్లపుడూ ఉండవు మరియు పరిష్కారము లేని సమస్యలనేవి కూడా ఉండవు,కష్టాల తరువాత సుఖాలు కూడా వస్తాయి మరియు సమస్యలనేవి పరిష్కరింపబడతాయి. 

నీ కష్టాల గురించి ఇతరులతో చెప్పుకోకు!

మంగళ, 01/29/2019 - 18:53

నీ కష్టాలను ఆ అల్లాహ్ ను వదిలి ఇతరులతో చెప్పుకోవటం వల్ల నీకు మిగిలేది అవమానమే!

నీ కష్టాల గురించి ఇతరులతో చెప్పుకోకు!

నీ కష్టాలను ఆ అల్లాహ్ ను వదిలి ఇతరులతో చెప్పుకోవటం వల్ల నీకు మిగిలేది అవమానమే!

Subscribe to RSS - కష్టాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13