ఆదేశానుసారం

ఫిదక్ కానుక అల్లాహ్ ఆజ్ఞానుసారం

బుధ, 01/30/2019 - 16:13

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు ఇచ్చారు అన్న విషయం పై రివాయత్ నిదర్శనం.

ఫిదక్ కానుక అల్లాహ్ ఆజ్ఞానుసారం

ఫిదక్ తోటను దైవప్రవక్త[స.అ] అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]కు ఇచ్చారు అన్న విషయం పై రివాయత్ నిదర్శనం.

Subscribe to RSS - ఆదేశానుసారం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10