లక్షణాలు

దైవిక లక్షణాలు

గురు, 07/02/2020 - 17:32

ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్[అ.స] మరియు ప్రవక్త మూసా[అ.స] వివరించిన అల్లాహ్ లక్షణాలు...

దైవిక లక్షణాలు

ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్[అ.స] మరియు ప్రవక్త మూసా[అ.స] వివరించిన అల్లాహ్ లక్షణాలు...

అల్లాహ్‏ ‏యొక్క‏ ‏వివరణ

బుధ, 07/01/2020 - 18:48

అల్లాహ్ యొక్క తౌహీద్ ను వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క అతి చిన్న సూరహ్ నిదర్శనం...

అల్లాహ్‏ ‏యొక్క‏ ‏వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క తౌహీద్ ను వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క అతి చిన్న సూరహ్ నిదర్శనం...

ఆచరణకు సహాయపడే నాలుగు లక్షణాలు

బుధ, 02/19/2020 - 15:28

ఇమాం జవాద్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో మానవుని ఆచరణ కొరకు సహాయపడే లక్షణాలు.

ఆచరణ,లక్షణాలు,ఇమాం జవాద్.

ఇమాం జవాద్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో మానవుని ఆచరణ కొరకు సహాయపడే లక్షణాలు.

మరిపించే ఐదు అంశాలు

మంగళ, 12/31/2019 - 15:58

మరిపించే ఐదు అంశాలను వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

మరిపించే ఐదు అంశాలు

మరిపించే ఐదు అంశాలను వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

సజ్జనుల మంచి లక్షణాలు

మంగళ, 12/31/2019 - 15:26

సజ్జనుల మంచి లక్షణాలను వివరిస్తున్న హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] హదీస్...

సజ్జనుల మంచి లక్షణాలు

సజ్జనుల మంచి లక్షణాలను వివరిస్తున్న హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] హదీస్...

విశ్వాసుల ఐదు గుర్తులు

మంగళ, 12/31/2019 - 15:17

విశ్వాసులు కలిగి ఉండే ఐదు లక్షణాలు హజ్రత్ ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] హదీస్ అనుసారం...

విశ్వాసుల ఐదు గుర్తులు

విశ్వాసులు కలిగి ఉండే ఐదు లక్షణాలు హజ్రత్ ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] హదీస్ అనుసారం...

ఒక నమాజీ యొక్క లక్షణాలు

గురు, 12/12/2019 - 11:26

ఒక నిజమైన నమాజీ యొక్క లక్షణాలు దైవఖురాను మరియు హదీసుల ఆధారంగా.

నమాజు,లక్షణాలు,దివ్యఖురాను.

ఒక నిజమైన నమాజీ యొక్క లక్షణాలు దైవఖురాను మరియు హదీసుల ఆధారంగా.

దైవప్రవక్త[స.అ] సహచరుల లక్షణాలు

మంగళ, 11/12/2019 - 16:49

దైవప్రవక్త[స.అ] సహచరుల లక్షణాలను పాటిస్తే తప్పకుండా మనం సాఫల్యం పొందుతాము...

దైవప్రవక్త[స.అ] సహచరుల లక్షణాలు

దైవప్రవక్త[స.అ] సహచరుల లక్షణాలను పాటిస్తే తప్పకుండా మనం సాఫల్యం పొందుతాము...

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 11/05/2019 - 15:20

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఏమిటి అన్న అంశం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఏమిటి అన్న అంశం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

లోపముల గుర్తులు

గురు, 08/29/2019 - 06:40

కొన్ని లోపముల గుర్తులు ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] యొక్క హదీసుల అనుసారం...

లోపముల గుర్తులు

కొన్ని లోపముల గుర్తులు ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] యొక్క హదీసుల అనుసారం...

పేజీలు

Subscribe to RSS - లక్షణాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4