ప్రళయం

ఖియామత్

గురు, 08/01/2019 - 05:39

ఖియామత్ నాడు ఏమి జరుగుతుంది, స్వర్గం మరియు నరకం ఎలా ఉంటాయి అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ....

ఖియామత్ నాడు ఏమి జరుగుతుంది, స్వర్గం మరియు నరకం ఎలా ఉంటాయి అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ....

శుక్రవారం యొక్క ఐదు ప్రాముఖ్యతలు

సోమ, 05/06/2019 - 04:26

శుక్రవారానికి ఐదు ప్రాముఖ్యతలన్నాయి అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

శుక్రవారం యొక్క ఐదు ప్రాముఖ్యతలు

శుక్రవారానికి ఐదు ప్రాముఖ్యతలన్నాయి అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు

శుక్ర, 05/03/2019 - 07:27

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు వ్యక్తుల గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు

ప్రళయదినాన కఠిన శిక్షకు గురి అయ్యే ఏడుగురు వ్యక్తుల గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స] యొక్క రివాయత్ ఉల్లేఖనం.

ప్రళయదినం మానవుడు చింతించే రోజు

ఆది, 03/17/2019 - 18:39

ఆ భగవంతుడు మానవుడిని స్వాతంత్రునిగా పుట్టించాడు కానీ మానవుడు తను తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలే రాబోయే కాలంలో అతని జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి, ఎలాంటి పనులైతే అతనిని భవిష్యత్తులో బాధపడేలా చేస్తాయో అలాంటి కార్యాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.  

ప్రళయదినం మానవుడు చింతించే రోజు

ఆ భగవంతుడు మానవుడిని స్వాతంత్రునిగా పుట్టించాడు కానీ మానవుడు తను తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలే రాబోయే కాలంలో అతని జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తాయి, ఎలాంటి పనులైతే అతనిని భవిష్యత్తులో బాధపడేలా చేస్తాయో అలాంటి కార్యాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.  

ప్రళయ దినాన చేయబడే నాలుగు ప్రశ్నలు

ఆది, 02/03/2019 - 16:39

దైవప్రవక్త ప్రవచనానుసారం ప్రళయ దినాన ఏ ఒక్క మనిషి ఈ ప్రశ్నలకు జవాబివ్వకుండా అడుగు ముందుకు వేయలేడు.  

ప్రళయ దినాన చేయబడే నాలుగు ప్రశ్నలు

దైవప్రవక్త ప్రవచనానుసారం ప్రళయ దినాన ఏ ఒక్క మనిషి ఈ ప్రశ్నలకు జవాబివ్వకుండా అడుగు ముందుకు వేయలేడు.  

Subscribe to RSS - ప్రళయం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4