కపటం

అబద్ధం ద్వార కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు

సోమ, 08/03/2020 - 18:20

హదీసులనుసారం అబద్ధం చెప్పటం వల్ల కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు...

అబద్ధం ద్వార కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు

హదీసులనుసారం అబద్ధం చెప్పటం వల్ల కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు...

అబద్ధం అవిశ్వాసం మరియు కపటానికి కారణం

శని, 08/01/2020 - 09:28

అబద్ధం అవిశ్వాసం మరియు కపటానికి కారణం అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్... 

అబద్ధం అవిశ్వాసం మరియు కపటానికి కారణం

అబద్ధం అవిశ్వాసం మరియు కపటానికి కారణం అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్... 

అబద్ధం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులలో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:15

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మూడు హదీసులతో అబద్ధం ఏ విధంగా మనిషిని నరకానికి పంపుతుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

అబద్ధం దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసులలో

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క మూడు హదీసులతో అబద్ధం ఏ విధంగా మనిషిని నరకానికి పంపుతుంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

రియాకారీ

సోమ, 02/04/2019 - 19:06

రియాకార్(వంచకుడు) తను చేస్తున్న పనులతో ఇతరులను మోసం చేస్తున్నాననుకుంటాడు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే తనకు తానే మోసం చేసుకుంటాడు.

రియాకారీ

రియాకార్(వంచకుడు) తను చేస్తున్న పనులతో ఇతరులను మోసం చేస్తున్నాననుకుంటాడు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే తనకు తానే మోసం చేసుకుంటాడు.

Subscribe to RSS - కపటం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12