కపటవర్తనం

రియాకారీ

సోమ, 02/04/2019 - 19:06

రియాకార్(వంచకుడు) తను చేస్తున్న పనులతో ఇతరులను మోసం చేస్తున్నాననుకుంటాడు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే తనకు తానే మోసం చేసుకుంటాడు.

రియాకారీ

రియాకార్(వంచకుడు) తను చేస్తున్న పనులతో ఇతరులను మోసం చేస్తున్నాననుకుంటాడు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే తనకు తానే మోసం చేసుకుంటాడు.

Subscribe to RSS - కపటవర్తనం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15