అసత్యం

అబద్ధాలకోరు నుండి జాగ్రత్త..

సోమ, 08/03/2020 - 17:52

అబద్ధాలకోరుల నుండి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తులను వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[అ.స] హదీసులు...

అబద్ధాలకోరు నుండి జాగ్రత్త..

అబద్ధాలకోరుల నుండి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తులను వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[అ.స] హదీసులు...

మర్చిపోవటం

ఆది, 08/02/2020 - 15:19

అబద్ధాలకోరు యొక్క మాటులు యదార్థానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి కాబట్టి అతడి మాటలకు విలువ ఉండదు...

మర్చిపోవటం

అబద్ధాలకోరు యొక్క మాటులు యదార్థానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి కాబట్టి అతడి మాటలకు విలువ ఉండదు...

అబద్ధం షిర్క్ క్రమంలో

శని, 08/01/2020 - 15:49

అబద్ధం చెప్పడం ఎంత పెద్ద పాపమో అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న హదీసు...

అబద్ధం షిర్క క్రమంలో

అబద్ధం చెప్పడం ఎంత పెద్ద పాపమో అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న హదీసు...

అసత్యం

శుక్ర, 07/03/2020 - 10:03

ప్రజలను మార్గభ్రష్టులు చేసేందుకు మరియు మోసగించడానికై అసత్యం, సత్యం ముసుగును వేసుకుంటుంది...

అసత్యం

ప్రజలను మార్గభ్రష్టులు చేసేందుకు మరియు మోసగించడానికై అసత్యం, సత్యం ముసుగును వేసుకుంటుంది...

సత్య రక్షణ

శుక్ర, 07/03/2020 - 09:38

సత్య రక్షణ కోసం మౌనంగా ఉండటం అవసరం దీనికి దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు వారి ఉత్తరాధికారుల చరిత్రయే నిదర్శనం...

సత్య రక్షణ

సత్య రక్షణ కోసం మౌనంగా ఉండటం అవసరం దీనికి దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు వారి ఉత్తరాధికారుల చరిత్రయే నిదర్శనం...

అసత్యపు ప్రతిష్టతలు

మంగళ, 02/11/2020 - 17:02

అమవీ రాజులు, ఖలీఫాలను సమర్ధిస్తూ రివాయత్‌లు తయారు చేసే వాళ్ళకోసం కానుకలు కేటాయించేవారు...

అసత్యపు ప్రతిష్టతలు

అమవీ రాజులు, ఖలీఫాలను సమర్ధిస్తూ రివాయత్‌లు తయారు చేసే వాళ్ళకోసం కానుకలు కేటాయించేవారు...

అబద్ధం చెప్పడం మానేయండి

బుధ, 02/13/2019 - 07:28

అబద్ధం చెప్పడం మానేయడం వల్ల మనిషి అల్లాహ్ కు దగ్గరవుతాడు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పనివాడు పాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు కాబట్టి.

అబద్ధం చెప్పడం మానేయండి

అబద్ధం చెప్పడం మానేయడం వల్ల మనిషి అల్లాహ్ కు దగ్గరవుతాడు ఎందుకంటే అబద్ధం చెప్పనివాడు పాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు కాబట్టి.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:35

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

మంగళ, 02/12/2019 - 15:39

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

విశ్వాసి అసత్యుడు కాలేడు

ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు విశ్వాసి కాలేడు అని అర్ధం.

Subscribe to RSS - అసత్యం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21