మార్గభ్రష్టత

సన్మార్గం-అపమార్గం

శుక్ర, 03/05/2021 - 07:51

ఒకవేళ మీరు మంచి చేస్తే ఆ మంచి మీ స్వయం కోసమే. ఒకవేళ మీరు చెడుకు ఒడిగడితే అది మీ పాలిటే హానికరంగా పరిణమిస్తుంది.

మనిషి చర్య ఫలితాలు

ఒకవేళ మీరు మంచి చేస్తే ఆ మంచి మీ స్వయం కోసమే. ఒకవేళ మీరు చెడుకు ఒడిగడితే అది మీ పాలిటే హానికరంగా పరిణమిస్తుంది.

సత్యాన్వేషణ దుస్థితి

మంగళ, 07/21/2020 - 12:44

మేము మార్గభ్రషతలో ఉన్నాము అని తెలుసుకొని సన్మార్గం వైపుకు రావడమే శ్రేష్ఠకరం...

సత్యాన్వేషణ దుస్థితి

మేము మార్గభ్రషతలో ఉన్నాము అని తెలుసుకొని సన్మార్గం వైపుకు రావడమే శ్రేష్ఠకరం...

అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగింపు

గురు, 07/02/2020 - 19:27

భూమిపై నివసించే మానవులలో చాలా మంది చెప్పిన విధంగా నీవు నడిస్తే, వారు నిన్ను అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగిస్తారు

అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగింపు

భూమిపై నివసించే మానవులలో చాలా మంది చెప్పిన విధంగా నీవు నడిస్తే, వారు నిన్ను అల్లాహ్ మార్గం నుండి తొలగిస్తారు

సహాబీయుల తౌబహ్

ఆది, 10/13/2019 - 03:59

దైవప్రవక్త[స.అ] ఆదేశాలను మరియు వారి తీర్మానాలను వ్యతిరేకించిన సహాబీయులు తౌబహ్ చేశారా...

సహాబీయుల తౌబహ్

దైవప్రవక్త[స.అ] ఆదేశాలను మరియు వారి తీర్మానాలను వ్యతిరేకించిన సహాబీయులు తౌబహ్ చేశారా...

దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల అవిధేయత మార్గభ్రష్టతకు కారణం

ఆది, 10/13/2019 - 03:30

దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల అవిధేయత మార్గభ్రష్టతకు కారణం అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులు...

దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల అవిధేయత మార్గభ్రష్టతకు కారణం

దైవప్రవక్త[స.అ] పట్ల అవిధేయత మార్గభ్రష్టతకు కారణం అని వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులు...

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉమ్మత్ మార్గభ్రష్టతకు కారణం

శని, 09/28/2019 - 08:21

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉమ్మత్ యొక్క మార్గభ్రష్టతకు కారణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉమ్మత్ మార్గభ్రష్టతకు కారణం

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉమ్మత్ యొక్క మార్గభ్రష్టతకు కారణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో...

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

మంగళ, 02/12/2019 - 17:35

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

అబద్ధం ఇమామ్ అలీ[అ.స] మాటల్లో

అబద్ధం గురించి వివరిస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మూడు హదీసులు.

Subscribe to RSS - మార్గభ్రష్టత
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10