సమయం

సమయం

శని, 05/21/2022 - 17:56

సమయం గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ రిజా(అ.స) యొక్క హదీస్ వివరణ... 

సమయం

సమయం గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ రిజా(అ.స) యొక్క హదీస్ వివరణ... 

నమాజ్ ముందస్తు షరతులు

గురు, 09/09/2021 - 16:27

నమాజ్ ముందస్తు షరత్తులు ఉదా., సమయం, ఖిబ్లా, ప్రదేశం, శరీర పరిశుద్ధత మరియు దుస్తులు మొ...

నమాజ్ ముందస్తు షరతులు

నమాజ్ ముందస్తు షరత్తులు ఉదా., సమయం, ఖిబ్లా, ప్రదేశం, శరీర పరిశుద్ధత మరియు దుస్తులు మొ...

తొందరపాటు మంచిది కాదు

గురు, 02/14/2019 - 19:31

.పనులలో మనము చేసే తొందరపాటే ఆ తరువాత పస్చాత్తాపానికి కారణమవుతుంది.

తొందరపాటు మంచిది కాదు

.పనులలో మనము చేసే తొందరపాటే ఆ తరువాత పస్చాత్తాపానికి కారణమవుతుంది.

Subscribe to RSS - సమయం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18