ప్రళయదినం

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా!

మంగళ, 03/23/2021 - 10:21

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ అబిప్రాయబేధం

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా!

మనిషి ప్రళయదినాన ప్రశ్నించబడతాడా అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ అబిప్రాయబేధం

పన్నెండవ పాఠం: ఖియామత్

బుధ, 07/17/2019 - 07:00

ఖియామత్ అనగ ప్రళయదినం, దాని గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

పన్నెండవ పాఠం: ఖియామత్

ఖియామత్ అనగ ప్రళయదినం, దాని గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు

బుధ, 05/15/2019 - 15:34

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు ఎవరో తెలియపరుస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ...

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు

ఎటువంటి నీడలేని రోజు అల్లాహ్ నీడన ఉండే వ్యక్తులు ఎవరో తెలియపరుస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ వివరణ...

అంతిమదిన న్యాయస్థల సాక్ష్యులు

మంగళ, 02/19/2019 - 08:18

అంతిమదినాన అల్లాహ్ న్యాయస్థలంలో మానవుల చర్యలకు సాక్ష్యులుగా ప్రదర్శించబడేవాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

అంతిమదిన న్యాయస్థల సాక్ష్యులు

అంతిమదినాన అల్లాహ్ న్యాయస్థలంలో మానవుల చర్యలకు సాక్ష్యులుగా ప్రదర్శించబడేవాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా.

Subscribe to RSS - ప్రళయదినం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4