ప్రశ్నలు, జవాబులు

కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు

శని, 01/18/2020 - 17:59

కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు, ఉదా.. దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె సమాధి వారి ప్రక్కన ఎందుకు లేదు?...

కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు

కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన అంశాలు, ఉదా.. దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె సమాధి వారి ప్రక్కన ఎందుకు లేదు?...

జనాబె కుమైల్ ప్రశ్నకు ఇమామ్ అలీ[అ.స] సమాధానం

శని, 01/11/2020 - 17:28

“ఇస్లాం మతం యొక్క పద్ధతులు ఏమిటి?” అని జనాబె కుమైల్ ప్రశ్నకు హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] సమాధానం...

జనాబె కుమైల్ ప్రశ్నకు ఇమామ్ అలీ[అ.స] సమాధానం

“ఇస్లాం మతం యొక్క పద్ధతులు ఏమిటి?” అని జనాబె కుమైల్ ప్రశ్నకు హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] సమాధానం...

సలవాత్ సంధర్భం

శుక్ర, 12/20/2019 - 07:46

ఖుర్ఆన్ మధ్యలో, తస్బీహ్ మధ్యలో సలవాత్ మరియు తాఖీబాత్ ఏ భాషలో చదవాలి అన్న అంశాల వివరణ...

సలవాత్ సంధర్భం

ఖుర్ఆన్ మధ్యలో, తస్బీహ్ మధ్యలో సలవాత్ మరియు తాఖీబాత్ ఏ భాషలో చదవాలి అన్న అంశాల వివరణ...

సలవాత్ వ్రాయటం

శుక్ర, 12/20/2019 - 07:35

దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు వ్రాసిన తరువాత సలవాత్ పంపటం లేదా వ్రాయటం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

సలవాత్ వ్రాయటం

దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు వ్రాసిన తరువాత సలవాత్ పంపటం లేదా వ్రాయటం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

సలవాత్

శుక్ర, 12/20/2019 - 07:17

నమాజ్ చదువుతున్నప్పుడు దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు వింటే తప్పకుండా దురూద్ పంపటం అవసరమా? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త సమాధానం...

సలవాత్

నమాజ్ చదువుతున్నప్పుడు దైవప్రవక్త[స.అ] పేరు వింటే తప్పకుండా దురూద్ పంపటం అవసరమా? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త సమాధానం...

సజ్దయే షుక్ర్

గురు, 12/19/2019 - 18:01

సజ్దయే షుక్ర్ ఎప్పుడు మరియు ఎలా చేయాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సజ్దయే షుక్ర్

సజ్దయే షుక్ర్ ఎప్పుడు మరియు ఎలా చేయాలి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

తస్బీహ్ యొక్క స్థానం

గురు, 12/19/2019 - 17:47

తస్బీహె హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] యొక్క స్థానం, ప్రత్యేకత మరియు ప్రతిష్ట గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

తస్బీహ్ యొక్క స్థానం

తస్బీహె హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] యొక్క స్థానం, ప్రత్యేకత మరియు ప్రతిష్ట గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అతి ఉత్తమ తాఖీబాత్

గురు, 12/19/2019 - 15:35

హదీస్ అనుసారం నమాజ్ తరువాత అతి ఉత్తమ తాఖీబాత్ ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

అతి ఉత్తమ తాఖీబాత్

హదీస్ అనుసారం నమాజ్ తరువాత అతి ఉత్తమ తాఖీబాత్ ఏమిటి అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

తాఖీబాత్

గురు, 12/19/2019 - 15:22

త’ఖీబాత్ పదానికి అర్థం మరియు తాఖీబాత్ అని దేనిని అంటారు అన్న విషయాల వివరణ...

త’ఖీబాత్

త’ఖీబాత్ పదానికి అర్థం మరియు తాఖీబాత్ అని దేనిని అంటారు అన్న విషయాల వివరణ...

నమాజు ఎప్పుడు విధిగా చేయబడింది?

మంగళ, 12/10/2019 - 17:57

నమాజు ఎప్పుడు విధిగా చెయబడింది అన్న ప్రశ్నకు చరిత్రానుసారంగా జవాబును వివరించటం జరిగింది.

నమాజు,దైవప్రవక్త,మేరాజ్.

నమాజు ఎప్పుడు విధిగా చెయబడింది అన్న ప్రశ్నకు చరిత్రానుసారంగా జవాబును వివరించటం జరిగింది.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ప్రశ్నలు, జవాబులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7