గురువారం

సహాబీయులందరు మంచివారు కారు

శని, 10/05/2019 - 15:12

ఒక సహాబీ ప్రతిష్టతను కాపాడటం ముఖ్యమా లేక దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రతిష్టతను కాపాడటం ముఖ్యమా...

సహాబీయులందరు మంచివారు కారు

ఒక సహాబీ ప్రతిష్టతను కాపాడటం ముఖ్యమా లేక దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రతిష్టతను కాపాడటం ముఖ్యమా...

దైవప్రవక్త[స.అ] సన్నిధిలో అల్లకల్లోలం

శని, 10/05/2019 - 14:45

ఓ విశ్వాసులారా! మీ కంఠస్వరాన్ని ప్రవక్త కంఠస్వరం కంటే పెంచకండి. మీరు పరస్పరం మాట్లాడుకునే విధంగా ప్రవక్తతో బిగ్గరగా మాట్లాడకండి...

దైవప్రవక్త[స.అ] సన్నిధిలో అల్లకల్లోలం

ఓ విశ్వాసులారా! మీ కంఠస్వరాన్ని ప్రవక్త కంఠస్వరం కంటే పెంచకండి. మీరు పరస్పరం మాట్లాడుకునే విధంగా ప్రవక్తతో బిగ్గరగా మాట్లాడకండి...

ఉద్దేశ పూర్వకమైన చర్య

శని, 10/05/2019 - 14:27

దైవప్రవక్త[స.అ] అందరికి తమ ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టినప్పుడు అందరు మౌనంగా ఎందుకు బయటికి వచ్చేశారు...

ఉద్దేశ పూర్వకమైన చర్య

దైవప్రవక్త[స.అ] అందరికి తమ ఇంటి నుండి వెళ్ళగొట్టినప్పుడు అందరు మౌనంగా ఎందుకు బయటికి వచ్చేశారు...

దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు

శని, 10/05/2019 - 13:59

దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు

దైవప్రవక్త[స.అ] అంతిమ సమయంలో ఏమి వ్రాయాలనుకున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

గురువారం సంఘటన ఇబ్నె అబ్బాస్ కథనం ప్రకారం

శని, 10/05/2019 - 13:44

ఇబ్నె అబ్బాస్ ఇలా చెబుతూ వుండేవారు: “చాలా బాధా కరమైన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళ విరుద్ధం, అల్లకల్లోలం దైవప్రవక్త[స.అ]కు ఏమి వ్రాయనివ్వలేదు”

గురువారం సంఘటన ఇబ్నె అబ్బాస్ కథనం ప్రకారం

ఇబ్నె అబ్బాస్ ఇలా చెబుతూ వుండేవారు: “చాలా బాధా కరమైన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళ విరుద్ధం, అల్లకల్లోలం దైవప్రవక్త[స.అ]కు ఏమి వ్రాయనివ్వలేదు”

గురువారం సంఘటన

బుధ, 10/02/2019 - 16:59

చరిత్రలో ..గురువారం సంఘటన.. ఏ సంఘటనను అంటారు.. ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశాల వివరణ...

గురువారం సంఘటన

చరిత్రలో ..గురువారం సంఘటన.. ఏ సంఘటనను అంటారు.. ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశాల వివరణ...

గురువారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 05:09

.గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

గురువారం జియారత్

.గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

గురువారం దుఆ

గురు, 07/12/2018 - 14:07

గురువారం చదవవలసిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

గురువారం దుఆ

గురువారం చదవవలసిన దుఆ యొక్క ఉచ్చారణ తెలుగులో.

Subscribe to RSS - గురువారం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19