తల్లిదండ్రులు

తల్లి పాత్ర

గురు, 01/19/2023 - 06:07

మనిషి జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర తల్లిదండ్రులది అందులో కూడా తల్లి పాత్ర ఇంకా ముఖ్యమైనది... 

తల్లి పాత్ర

మనిషి జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర తల్లిదండ్రులది అందులో కూడా తల్లి పాత్ర ఇంకా ముఖ్యమైనది... 

తల్లిదండ్రులు

గురు, 01/19/2023 - 03:31

తల్లిదండ్రుల ప్రాముఖ్యత మరియు గొప్పతనాన్ని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతులు మరియు హదీసుల వివరణ...

తల్లిదండ్రులు

తల్లిదండ్రుల ప్రాముఖ్యత మరియు గొప్పతనాన్ని వివరిస్తున్న కొన్ని ఆయతులు మరియు హదీసుల వివరణ...

పిల్లల మరియు తల్లితండ్రుల పరస్పర బాధ్యతలు

బుధ, 10/27/2021 - 18:57

తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యతలు మరియు పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు ఏమిటి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుల నిదర్శనం...

పిల్లల మరియు తల్లితండ్రుల పరస్పర బాధ్యతలు

తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యతలు మరియు పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు ఏమిటి అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుల నిదర్శనం...

పిల్లల శిక్షణ

సోమ, 06/14/2021 - 18:38

పిల్లల శిక్షణ తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అందుకని వాటి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం... 

పిల్లల శిక్షణ

పిల్లల శిక్షణ తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అందుకని వాటి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం... 

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఆది, 01/24/2021 - 16:21

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో 

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో 

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆది, 01/24/2021 - 16:08

అల్లాహ్ ను తప్ప వేరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రుల యెడల ఉత్తమంగా మెలగాలి...

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

అల్లాహ్ ను తప్ప వేరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రుల యెడల ఉత్తమంగా మెలగాలి...

దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవర్తనాబేధం

గురు, 06/20/2019 - 18:11

తండ్రి పట్ల ప్రేమగా మరియు గౌరవంగా ఉండేవారిని దైవప్రవక్త[స.అ] చాలా గౌరవించేవారు అని నిదర్శిస్తున్న సంఘటన

తండ్రి పట్ల ప్రేమగా మరియు గౌరవంగా ఉండేవారిని దైవప్రవక్త[స.అ] చాలా గౌరవించేవారు అని నిదర్శిస్తున్న సంఘటన

తల్లి కోపం కొడుకు మరణానికి కష్టం

మంగళ, 03/26/2019 - 06:43

తల్లి కోపం కొడుకు ఆత్మ గాలిలో కలిసిపోవడానికి అడ్డుగా నిలబతుంది అని చెప్పే ఒక సంఘటన.

తల్లి కోపం కొడుకు మరణానికి కష్టం

తల్లి కోపం కొడుకు ఆత్మ గాలిలో కలిసిపోవడానికి అడ్డుగా నిలబతుంది అని చెప్పే ఒక సంఘటన.

భుజాలను అణచిపెట్టు

గురు, 02/21/2019 - 05:41

సూరయే ఇస్రా యొక్క 24వ ఆయత్ నుండి తెలుసుకోవలసిన కొన్ని అంశాల వివరణ.

భుజాలను అణచిపెట్టు

సూరయే ఇస్రా యొక్క 24వ ఆయత్ నుండి తెలుసుకోవలసిన కొన్ని అంశాల వివరణ.

ఊహ్

గురు, 02/21/2019 - 05:31

ఇస్రా సూరహ్ యొక్క 23 ఆయత్ నుండి తెలుసుకోవలసిన కొన్ని అంశాల వివరణ.

ఊహ్

ఇస్రా సూరహ్ యొక్క 23 ఆయత్ నుండి తెలుసుకోవలసిన కొన్ని అంశాల వివరణ.

Subscribe to RSS - తల్లిదండ్రులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8