సల్మాన్

జనాబె సల్మాన్ మరణం

శని, 03/09/2019 - 17:52

జనాబె సల్మానె ముహమ్మదీ యొక్క మరణం మరియు వారి సమాధి ఎక్కడ ఉంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ. 

జనాబె సల్మాన్ మరణం

జనాబె సల్మానె ముహమ్మదీ యొక్క మరణం మరియు వారి సమాధి ఎక్కడ ఉంది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ. 

సల్మాన్ మరియు విలాయత్ రక్షణ

శని, 03/09/2019 - 17:41

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదురుకునే వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి జనాబె సల్మాన్.

సల్మాన్ మరియు విలాయత్ రక్షణ

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదురుకునే వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి జనాబె సల్మాన్.

జనాబె సల్మాన్ ధర్మనిష్ట

గురు, 03/07/2019 - 07:17

దైవప్రవక్తే ఒకరిని మా కుటుంబ సభ్యుడు అని ప్రశంసించినవారి ధర్మనిష్ట గురించి నిదర్శించడం అనవసరం.

జనాబె సల్మాన్ ధర్మనిష్ట

దైవప్రవక్తే ఒకరిని మా కుటుంబ సభ్యుడు అని ప్రశంసించినవారి ధర్మనిష్ట గురించి నిదర్శించడం అనవసరం.

జనాబె సల్మాన్ ఆరాధన పద్ధతి

గురు, 03/07/2019 - 07:08

ఆరాధన విధానం మనిషి యొక్క బుద్ధివివేకాలకు నిదర్శనం అని నిరూపించిన జనాబె సల్మాన్ ఆరాధన పద్ధతి.

జనాబె సల్మాన్ ఆరాధన పద్ధతి

ఆరాధన విధానం మనిషి యొక్క బుద్ధివివేకాలకు నిదర్శనం అని నిరూపించిన జనాబె సల్మాన్ ఆరాధన పద్ధతి.

సల్మాను మిన్నా హదీస్ వివరణ

గురు, 03/07/2019 - 05:16

సల్మాన్ అహ్లెబైత్[స.అ]కు చెందినవారు అని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ గురించి అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఆలిమ్ వివరణ.

సల్మాను మిన్నా హదీస్ వివరణ

సల్మాన్ అహ్లెబైత్[స.అ]కు చెందినవారు అని వివరించే దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్ గురించి అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఆలిమ్ వివరణ.

జనాబె సల్మాన్ జ్ఞానం

గురు, 03/07/2019 - 04:53

జనాబె సల్మాన్ జ్ఞానం గురించి సూచిస్తున్న కొన్ని హదీసుల తెలుగు అనువాదం.

జనాబె సల్మాన్ జ్ఞానం

జనాబె సల్మాన్ జ్ఞానం గురించి సూచిస్తున్న కొన్ని హదీసుల తెలుగు అనువాదం.

జనాబె సల్మాన్ యొక్క ప్రతిష్టతలు

మంగళ, 03/05/2019 - 18:13

సల్మాన్ యొక్క ప్రతిష్టత మరియు గొప్పతనం హదీసుల అనుసారంగా.  

జనాబె సల్మాన్ యొక్క ప్రతిష్టతలు

సల్మాన్ యొక్క ప్రతిష్టత మరియు గొప్పతనం హదీసుల అనుసారంగా.  

జనాబె సల్మాన్ దైవప్రవక్త[స.అ] మాటల్లో

మంగళ, 03/05/2019 - 18:02

సల్మానే ఫార్సీ గురించి మరియు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసుల ద్వార సంక్షిప్త వివరణ.

జనాబె సల్మాన్ దైవప్రవక్త[స.అ] మాటల్లో

సల్మానే ఫార్సీ గురించి మరియు వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] హదీసుల ద్వార సంక్షిప్త వివరణ.

సల్మాన్ నామకరణం మరియు విముక్తి

మంగళ, 03/05/2019 - 08:02

జనాబె సల్మానె ఫార్సీ పేరు వారికి ఎవరు పెట్టారు? అందుకు కారణాలేమిటి? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

సల్మాన్ నామకరణం మరియు విముక్తి

జనాబె సల్మానె ఫార్సీ పేరు వారికి ఎవరు పెట్టారు? అందుకు కారణాలేమిటి? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ.

సల్మానె ఫార్సీ

సోమ, 03/04/2019 - 05:57

సల్మానె ఫార్సీ ఎక్కడ జన్మించారు? మరియు ఎలా వారు మదీనహ్ చేరుకున్నారు? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

సల్మానె ఫార్సీ

సల్మానె ఫార్సీ ఎక్కడ జన్మించారు? మరియు ఎలా వారు మదీనహ్ చేరుకున్నారు? అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - సల్మాన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9