విలాయత్

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

ఆది, 01/09/2022 - 12:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామత్ దైవప్రవక్త‎(స.అ) సున్నతులలో

గురు, 06/17/2021 - 14:24

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

ఇమామత్ దైవప్రవక్త‎(స.అ) సున్నతులలో

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క కొన్ని రివాయతుల వివరణ...

ఇమామత్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

బుధ, 06/16/2021 - 18:26

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆయతులు వివరణ...

ఇమామత్ ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఇమామత్ మరియు విలాయత్ ను సూచిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క కొన్ని ఆయతులు వివరణ...

ఇమామత్

మంగళ, 06/15/2021 - 15:29

ఇమామత్ యొక్క అర్థం. దాని పట్ల షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ వర్గాల విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ..

ఇమామత్

ఇమామత్ యొక్క అర్థం. దాని పట్ల షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ వర్గాల విశ్వాసం పై సంక్షిప్త వివరణ..

రుకూలో జకాత్

బుధ, 08/12/2020 - 05:36

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

రుకూలో జకాత్

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

విలాయత్ నిరాకారణ పై శిక్ష

ఆది, 04/19/2020 - 17:55

గదీర్ ప్రచారణ పై సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నిరాకారించిన వ్యక్తి శాపానికి గురి అయిన విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ

విలాయత్ నిరాకారణ పై శిక్ష

గదీర్ ప్రచారణ పై సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నిరాకారించిన వ్యక్తి శాపానికి గురి అయిన విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ

మూడు నెలలలోనే మరిచిన విలాయత్ సందేశం

శని, 04/18/2020 - 18:12

మూడు నెలలలోనే హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ సందేశం మరిచిన వ్యక్తి ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మూడు నెలలలోనే మరిచిన విలాయత్ సందేశం

మూడు నెలలలోనే హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ సందేశం మరిచిన వ్యక్తి ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

సోమ, 02/17/2020 - 15:20

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సల్మాన్ మరియు విలాయత్ రక్షణ

శని, 03/09/2019 - 17:41

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదురుకునే వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి జనాబె సల్మాన్.

సల్మాన్ మరియు విలాయత్ రక్షణ

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదురుకునే వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి జనాబె సల్మాన్.

Subscribe to RSS - విలాయత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20