విలాయత్

రుకూలో జకాత్

బుధ, 08/12/2020 - 05:36

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

రుకూలో జకాత్

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

విలాయత్ నిరాకారణ పై శిక్ష

ఆది, 04/19/2020 - 17:55

గదీర్ ప్రచారణ పై సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నిరాకారించిన వ్యక్తి శాపానికి గురి అయిన విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ

విలాయత్ నిరాకారణ పై శిక్ష

గదీర్ ప్రచారణ పై సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నిరాకారించిన వ్యక్తి శాపానికి గురి అయిన విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ

మూడు నెలలలోనే మరిచిన విలాయత్ సందేశం

శని, 04/18/2020 - 18:12

మూడు నెలలలోనే హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ సందేశం మరిచిన వ్యక్తి ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

మూడు నెలలలోనే మరిచిన విలాయత్ సందేశం

మూడు నెలలలోనే హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ సందేశం మరిచిన వ్యక్తి ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

సోమ, 02/17/2020 - 15:20

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీస్ ప్రక్షిప్తం

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఖిలాఫత్ ను నిర్దారించే హదీస్ నుండి కొన్ని పదాలను మార్చారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సల్మాన్ మరియు విలాయత్ రక్షణ

శని, 03/09/2019 - 17:41

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదురుకునే వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి జనాబె సల్మాన్.

సల్మాన్ మరియు విలాయత్ రక్షణ

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ విషయంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎదురుకునే వారిలో ప్రముఖ వ్యక్తి జనాబె సల్మాన్.

Subscribe to RSS - విలాయత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2