సంఘటనలు

హిజ్రత్ తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు

బుధ, 11/17/2021 - 16:49

దైవప్రవక్త(స.అ) మక్కా నుండి మదీనహ్ కు హిజ్రత్ చేసిన తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల సంక్షిప్త వివరణ...

హిజ్రత్ తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనలు

దైవప్రవక్త(స.అ) మక్కా నుండి మదీనహ్ కు హిజ్రత్ చేసిన తరువాత సంభవించిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల సంక్షిప్త వివరణ...

బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు

శని, 03/30/2019 - 12:24

దైవప్రవక్త[స.అ]కు సంబంధించిన మరియు బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు.

బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు

దైవప్రవక్త[స.అ]కు సంబంధించిన మరియు బెఅ’సత్ కు ముందు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు.

Subscribe to RSS - సంఘటనలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21