జియారత్

హజ్రత్ ఫాతెమా మాసూమహ్[స.అ] జియారత్

మంగళ, 03/12/2019 - 16:12

దైవప్రవక్త[స.అ] పవిత్ర కుటుంబానికి చెందిన హజ్రత్ ఫాతెమా మాసూమహ్[స.అ] జియారత్ పత్రం యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

హజ్రత్ ఫాతెమా మాసూమహ్[స.అ] జియారత్

దైవప్రవక్త[స.అ] పవిత్ర కుటుంబానికి చెందిన హజ్రత్ ఫాతెమా మాసూమహ్[స.అ] జియారత్ పత్రం యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ.

జియరతే ఆషూరా యొక్క ప్రతిఫలం

గురు, 01/31/2019 - 11:19

కొన్ని దూఅ లను చదవటం గురించి పవిత్ర మాసూములు చాలా తాకీదు చేసి ఉన్నారు,అలాంటి దూఅ లలో నుండి "జియరతే ఆషూరా" ఒకటి. 

జియరతే ఆషూరా యొక్క ప్రతిఫలం

కొన్ని దూఅ లను చదవటం గురించి పవిత్ర మాసూములు చాలా తాకీదు చేసి ఉన్నారు,అలాంటి దూఅ లలో నుండి "జియరతే ఆషూరా" ఒకటి. 

విశ్వాసుల గుర్తులు ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] దృష్టిలో

సోమ, 10/22/2018 - 14:42

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] విశ్వాసుల యొక్క ఐదు గుర్తులను వివరించిన హదీస్ యొక్క అనువాదం తెలుగులో.

విశ్వాసుల గుర్తులు ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] దృష్టిలో

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] విశ్వాసుల యొక్క ఐదు గుర్తులను వివరించిన హదీస్ యొక్క అనువాదం తెలుగులో.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] ప్రత్యేకతలు

ఆది, 09/09/2018 - 11:53

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] సాటిలేని వారు, వారికి వారే సాటి. దానికి మిగతా ఇమాముల హదీసులే నిదర్శనం.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] ప్రత్యేకతలు

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] సాటిలేని వారు, వారికి వారే సాటి. దానికి మిగతా ఇమాముల హదీసులే నిదర్శనం.

జియారతె ఆషూరా

సోమ, 08/27/2018 - 17:18

ఆషూరా రోజు చదవవలసిన జియారత్లు చాలా ఉన్నాయి. వాటి నుండి ప్రఖ్యాతి చెందిన జియారత్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ ఇది.

జియారతె ఆషూరా

ఆషూరా రోజు చదవవలసిన జియారత్లు చాలా ఉన్నాయి. వాటి నుండి ప్రఖ్యాతి చెందిన జియారత్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ ఇది.

జియారతె అమీనుల్లాహ్

సోమ, 08/27/2018 - 17:03

జియారతె అమీనుల్లాహ్ ను జాబిర్ ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స] నుండి మరియు వారు వారి తండ్రి ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] నుండి ఉల్లేఖించారు.

జియారతె అమీనుల్లాహ్

జియారతె అమీనుల్లాహ్ ను జాబిర్ ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స] నుండి మరియు వారు వారి తండ్రి ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] నుండి ఉల్లేఖించారు.

శుక్రవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 11:38

గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

శుక్రవారం జియారత్

గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ మహ్దీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

గురువారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 05:09

.గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

గురువారం జియారత్

.గురువారం రోజు చదవవలసిన ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

బుధవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 05:03

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్, ఇమామ్ అలీ రిజా, ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ మరియు ఇమామ్ అలీ నఖీ[అలైహిముస్సలామ్] యొక్క బుధవారం చదవవలసిన జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

బుధవారం జియారత్

ఇమామ్ మూసా కాజిమ్, ఇమామ్ అలీ రిజా, ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ మరియు ఇమామ్ అలీ నఖీ[అలైహిముస్సలామ్] యొక్క బుధవారం చదవవలసిన జియారత్ ఉచ్చారణ తెలుగులో.

మంగళవారం జియారత్

మంగళ, 07/17/2018 - 04:33

.ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్, ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్ మరియు ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] కు సంబంధించిన మంగళవారం జియారత్.

మంగళవారం జియారత్

.ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్, ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్ మరియు ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] కు సంబంధించిన మంగళవారం జియారత్.

పేజీలు

Subscribe to RSS - జియారత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6