అంగీకారం

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాలు

శుక్ర, 02/14/2020 - 06:41

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాల ప్రస్తావనులు...

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాలు

అలీ[అ.స] వారిని మించిన జ్ఞాని అని అంగీకరించిన ఖలీఫాల ప్రస్తావనులు...

వీళ్ల నమాజ్ స్వీకరించబడదు

గురు, 04/25/2019 - 03:18

జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] నలుగురు వ్యక్తుల నమాజ్ అంగీకరించబడదు అని ఉల్లేఖించిన ఒక రివాయత్ వివరణ.

వీళ్ల నమాజ్ స్వీకరించబడదు

జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] నలుగురు వ్యక్తుల నమాజ్ అంగీకరించబడదు అని ఉల్లేఖించిన ఒక రివాయత్ వివరణ.

Subscribe to RSS - అంగీకారం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9