నాయకుడు

ఒక మంచి నాయకుడి లక్షణం

గురు, 05/14/2020 - 18:40

ఒక మంచి నాయకుడిలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటో తెలియపరుస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] సంఘటన...

  ఒక మంచి నాయకుడి లక్షణం

ఒక మంచి నాయకుడిలో ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటో తెలియపరుస్తున్న ఇమామ్ అలీ[అ.స] సంఘటన...

మౌలా అనగా నాయకుడు

ఆది, 02/16/2020 - 17:32

మౌలా అనే పదం మిత్రుడు, ఇష్టపడేవాడు మరియు మద్దత్తు తెలిపేవారు అని అనే వారికి సంక్షిప్త సమాధానం...

మౌలా అనగా నాయకుడు

మౌలా అనే పదం మిత్రుడు, ఇష్టపడేవాడు మరియు మద్దత్తు తెలిపేవారు అని అనే వారికి సంక్షిప్త సమాధానం...

అహ్లెసున్నత్ రివాయతుల ప్రకారం అలీ[అ.స]యే నాయకుడు

మంగళ, 11/12/2019 - 16:12

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ పై అహ్లె సున్నత్ స్పష్టమైన రివాయత్ల నిదర్శనం...

అహ్లెసున్నత్ రివాయతుల ప్రకారం అలీ[అ.స]యే నాయకుడు

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ పై అహ్లె సున్నత్ స్పష్టమైన రివాయత్ల నిదర్శనం...

వీళ్ళ దుఆ రద్దు చేయబడదు

గురు, 04/25/2019 - 03:26

దైవప్రవక్తి[స.అ] రివాయత్ ప్రకారం నలుగురు వ్యక్తుల దుఆ రద్దు చేయబడదు.

వీళ్ళ దుఆ రద్దు చేయబడదు

దైవప్రవక్తి[స.అ] రివాయత్ ప్రకారం నలుగురు వ్యక్తుల దుఆ రద్దు చేయబడదు.

Subscribe to RSS - నాయకుడు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6