పశ్చాత్తాపం

పశ్చాత్తాపానికి ఆలస్యం పనికిరాదు

సోమ, 02/17/2020 - 12:27

షైతాను మరియు మానవుని దీర్ఘకాలిక ఆకాంక్షలు అతని పశ్చాత్తాపానికి అడ్డంకిగా మారతాయి.వాటిని వదిలి ఆ అల్లాహ్ సన్నిధిలో క్షమాపణ కోరుకున్నట్లైతే అతను తన లక్ష్యానికి తప్పక చేరుకుంటాడు.

పశ్చాత్తాపం,ఇమాం అలి,ఆలస్యం.

షైతాను మరియు మానవుని దీర్ఘకాలిక ఆకాంక్షలు అతని పశ్చాత్తాపానికి అడ్డంకిగా మారతాయి.వాటిని వదిలి ఆ అల్లాహ్ సన్నిధిలో క్షమాపణ కోరుకున్నట్లైతే అతను తన లక్ష్యానికి తప్పక చేరుకుంటాడు.

ఆరు విషయాలలో ఆరు విషయాలు

బుధ, 01/01/2020 - 17:17

ఆరు విషయాలు మనిషి తరపు నుండి వాటికి బదులు ఆరు విషయాలు అల్లాహ్ తరపు నుండి అని వివరిస్తున్న హదీసె ఖుద్సీ...

ఆరు విషయాలలో ఆరు విషయాలు

ఆరు విషయాలు మనిషి తరపు నుండి వాటికి బదులు ఆరు విషయాలు అల్లాహ్ తరపు నుండి అని వివరిస్తున్న హదీసె ఖుద్సీ...

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు సూరయె హూద్ లో

గురు, 07/25/2019 - 14:58

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు దివ్యఖురానులో.

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు సూరయె హూద్ లో

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు దివ్యఖురానులో.

ఫుజైల్ పశ్చాత్తాపం

బుధ, 04/24/2019 - 18:58

నిజమైన పశ్చాత్తాపనికి అద్దంపట్టే ఫుజైల్ బిన్ అయాజ్ యొక్క సంఘటన.

ఫుజైల్ పశ్చాత్తాపం

నిజమైన పశ్చాత్తాపనికి అద్దంపట్టే ఫుజైల్ బిన్ అయాజ్ యొక్క సంఘటన.

Subscribe to RSS - పశ్చాత్తాపం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14