కనబడు

కనిపించని సృష్టికర్త

గురు, 08/24/2017 - 05:09

అల్లాహ్ మన కంటికి కనబడతాడు అనే విశ్వాసాన్ని స్వయంగా ఖుర్ఆన్ రద్దు చేస్తుంది.

కనిపించని సృష్టికర్త

అల్లాహ్ మన కంటికి కనబడతాడు అనే విశ్వాసాన్ని స్వయంగా ఖుర్ఆన్ రద్దు చేస్తుంది.

Subscribe to RSS - కనబడు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9