కుటుంబం

మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు - మీరు వారికి దుస్తులు

ఆది, 03/14/2021 - 14:15

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187]

మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు - మీరు వారికి దుస్తులు

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “మీ భార్యలు మీకు దుస్తులు, మీరు వారికి దుస్తులు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్187]

ఐదు లక్షణాలు విముక్తికి కారణాలు

ఆది, 12/22/2019 - 08:30

ఐదు లక్షణాలు విముక్తికి కారణం అని వివరిస్తున్న హదీస్ ఉల్లేఖనం... 

ఐదు లక్షణాలు విముక్తికి కారణాలు

ఐదు లక్షణాలు విముక్తికి కారణం అని వివరిస్తున్న హదీస్ ఉల్లేఖనం... 

శ్రమ యొక్క ప్రతిఫలం

శుక్ర, 05/03/2019 - 19:09

శృమ యొక్క ఫలితం దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి నోట.

శ్రమ యొక్క ప్రతిఫలం

శృమ యొక్క ఫలితం దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారి నోట.

Subscribe to RSS - కుటుంబం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7