ప్రభువు

అల్లాహ్ మానవులందరి ప్రభువు

బుధ, 07/01/2020 - 18:31

మానవుడు అల్లాహ్ ను తన ప్రభువు అని ఎప్పుడు అంగీకరించాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

అల్లాహ్ మానవులందరి ప్రభువు

మానవుడు అల్లాహ్ ను తన ప్రభువు అని ఎప్పుడు అంగీకరించాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

నీ ప్రభువు వద్ద మిగిలి ఉండే సత్కార్యాలు

శని, 04/18/2020 - 18:50

మనము ఈ లొకంలో నాటే చెట్టు మనకు నీడ నిచ్చి,తన ఫలాలను ఇచ్చి ఏ విధంగా నైతే ఉపయోగపడుతుందో అదే విధంగా ప్రళయదినాన మనకు ఉపయోగపడేవి మనము చేసే సత్కార్యాలు మాత్రమే. మరియు అవి మన ప్రభువు వద్ద ఎల్లాప్పుడూ మిగిలి ఉంటాయి.

ప్రభువు,సత్కార్యాలు,దైవప్రవక్త.

మనము ఈ లొకంలో నాటే చెట్టు మనకు నీడ నిచ్చి,తన ఫలాలను ఇచ్చి ఏ విధంగా నైతే ఉపయోగపడుతుందో అదే విధంగా ప్రళయదినాన మనకు ఉపయోగపడేవి మనము చేసే సత్కార్యాలు మాత్రమే. మరియు అవి మన ప్రభువు వద్ద ఎల్లాప్పుడూ మిగిలి ఉంటాయి.

మానవునికి అవసరమైన విధ్యలు

సోమ, 08/05/2019 - 18:19

మానవునికి ఏ విధ్యల యొక్క అవసరం వున్నదో దాని పట్ల ఇమాం ల వారి సంక్షిప్త వివరణ. 

మానవునికి అవసరమైన విధ్యలు

మానవునికి ఏ విధ్యల యొక్క అవసరం వున్నదో దాని పట్ల ఇమాం ల వారి సంక్షిప్త వివరణ. 

సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు

ఆది, 06/16/2019 - 05:01

ఎప్పటికీ నక్షత్రాలు మరియు సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు కాలేరు అని తన నిదర్శనాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్[అ.స] పలుకులు ఖుర్ఆన్ లో

సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు

ఎప్పటికీ నక్షత్రాలు మరియు సూర్యచంద్రులూ నా ప్రభువులు కాలేరు అని తన నిదర్శనాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్[అ.స] పలుకులు ఖుర్ఆన్ లో

Subscribe to RSS - ప్రభువు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24