ఉత్తరాధికారులు

ఉత్తరాధికారులు నియమించబడే రోజు

మంగళ, 08/04/2020 - 15:47

గదీర్ రోజు దైవప్రవక్తలు తమ ఉత్తరాధికారులను నియమించిన రోజు...

ఉత్తరాధికారులు నియమించబడే రోజు

గదీర్ రోజు దైవప్రవక్తలు తమ ఉత్తరాధికారులను నియమించిన రోజు...

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై నిదర్శనం

ఆది, 04/12/2020 - 09:26

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై అహ్లె సున్నత్ రిజాల్ జ్ఞానం తెలిసినవారి అభిప్రాయం మరియు అల్ జువైనీ ఉల్లేఖించిన రివాయాత్...

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై నిదర్శనం

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై అహ్లె సున్నత్ రిజాల్ జ్ఞానం తెలిసినవారి అభిప్రాయం మరియు అల్ జువైనీ ఉల్లేఖించిన రివాయాత్...

పన్నెండు ఖలీఫాల పై హదీస్ నిదర్శనం

శని, 04/11/2020 - 18:16

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉత్తరాధికారులు పన్నెండు మంది అని నిదర్శిస్తున్న అహ్లె సున్నత్ మూల గ్రంథం నుండి హదీస్ నిదర్శనం...

పన్నెండు ఖలీఫాల పై హదీస్ నిదర్శనం

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉత్తరాధికారులు పన్నెండు మంది అని నిదర్శిస్తున్న అహ్లె సున్నత్ మూల గ్రంథం నుండి హదీస్ నిదర్శనం...

ఎనిమిదవ పాఠం: ఇమామత్

బుధ, 07/17/2019 - 03:48

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత వారి ఉత్తరాధికారులు ఎవరైనా ఉన్నారా, వారిని ఎవరు నియమిస్తారు అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఎనిమిదవ పాఠం: ఇమామత్

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత వారి ఉత్తరాధికారులు ఎవరైనా ఉన్నారా, వారిని ఎవరు నియమిస్తారు అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - ఉత్తరాధికారులు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20