ఇమాం అలి

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఆరు బోధనలు

ఆది, 07/05/2020 - 16:09

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఆరు తాకీదులు.

ఇమాం అలి,దైవప్రవక్త,తాకీదు.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఆరు తాకీదులు.

ప్రాయశ్చితం యొక్క అర్ధం

బుధ, 06/03/2020 - 19:00

ప్రాయశ్చితం యొక్క అర్ధం ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి దృష్టిలో.

ప్రాయశ్చితం, ఇమాం అలి, విధేయత.

ప్రాయశ్చితం యొక్క అర్ధం ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి దృష్టిలో.

ఇమాం అలి[అ.స] వారి ఇంటి యొక్క సామాగ్రి.

మంగళ, 05/26/2020 - 18:40

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి సాదా సీదా జీవితాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

ఇమాం అలి,సామగ్రి,నివాసం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి సాదా సీదా జీవితాన్ని వివరించే ఒక సంఘటన.

ఈదుల్ ఫిత్ర్ పాపాలు క్షమించబడే రోజు

ఆది, 05/17/2020 - 18:34

ఈ నెల ముగిసిన తరువాత మన కార్యాల యొక్క చిట్టాలో మంచి పనులకు తప్ప,చెడు పనులకు చోటివ్వకపోతే మంచిది.ఒక నెల కష్టపడి తమ హృదయాలను పవిత్రం చేసుకున్న వారు తమ హృదయం యొక్క ఈ భూమిలో చెడు విత్తనాన్ని నాటకుండా దానిలో కేవలం మంచి విత్తనాన్ని నాటితేనే దానికి ఫలితం ఉంటుంది

ఈదుల్ ఫిత్ర్,ఇమాం అలి,ప్రతిఫలం.

ఈ నెల ముగిసిన తరువాత మన కార్యాల యొక్క చిట్టాలో మంచి పనులకు తప్ప,చెడు పనులకు చోటివ్వకపోతే మంచిది.ఒక నెల కష్టపడి తమ హృదయాలను పవిత్రం చేసుకున్న వారు తమ హృదయం యొక్క ఈ భూమిలో చెడు విత్తనాన్ని నాటకుండా దానిలో కేవలం మంచి విత్తనాన్ని నాటితేనే దానికి ఫలితం ఉంటుంది

తిరస్కరింపబడని నాలుగు ప్రార్ధనలు

శని, 05/16/2020 - 16:48

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు అనుసారంగా తిరస్కరింపబడని నాలుగు ప్రార్ధనలు.

ప్రార్ధనలు,ఇమాం అలి,దౌర్జన్యం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు అనుసారంగా తిరస్కరింపబడని నాలుగు ప్రార్ధనలు.

ఇబ్నె ముల్జిం పట్ల దయ చూపండి

శని, 05/16/2020 - 15:20

తన జీవితపు ఆఖరి క్షణాలలో తన కుమారుడైన ఇమాం హసన్[అ.స] ల వారితో ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి కొన్ని తాకీదులు. 

ఇమాం అలి,ఇబ్నె ముల్జిం,దయ చూపడం.

తన జీవితపు ఆఖరి క్షణాలలో తన కుమారుడైన ఇమాం హసన్[అ.స] ల వారితో ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి కొన్ని తాకీదులు. 

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి మూడు తాకీదులు

శని, 04/11/2020 - 15:27

తమ అనుచరులకు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి తాకీదులు.

అనుచరులు,ఇమాం అలి,తాకీదులు.

తమ అనుచరులకు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి తాకీదులు.

ప్రళయ దినాన కలిగే అతి పెద్ద దుఖ్ఖం

మంగళ, 03/10/2020 - 18:21

ప్రళయదినాన అతి పెద్ద దుఖ్ఖము ఎవరికి కలుగుతుంది? అనే ప్రశ్నకు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు ద్వారా జవాబు సంక్షిప్తంగా.

ప్రళయదినము,ఇమాం అలి,దుఖ్ఖము.

ప్రళయదినాన అతి పెద్ద దుఖ్ఖము ఎవరికి కలుగుతుంది? అనే ప్రశ్నకు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు ద్వారా జవాబు సంక్షిప్తంగా.

వంచకుని యొక్క నాలుగు లక్షణాలు

మంగళ, 03/10/2020 - 17:29

వంచకుని యొక్క నాలుగు లక్షణాలు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు అనుసారంగా.

వంచకుడు,ఇమాం అలి,లక్షణాలు.

వంచకుని యొక్క నాలుగు లక్షణాలు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు అనుసారంగా.

జ్ఞానము గొప్పదనటానికి ఏడు కారణాలు

మంగళ, 03/10/2020 - 14:50

జ్ఞానము ధనం కన్నా గొప్పదనటానికి ఏడు కారణాలు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి నోట.

జ్ఞానము,ఇమాం అలి,కారణాలు.

జ్ఞానము ధనం కన్నా గొప్పదనటానికి ఏడు కారణాలు ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి నోట.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఇమాం అలి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12