ౙకాత్

పద్ధెనిమిదవ పాఠం: ౙకాత్

మంగళ, 07/23/2019 - 04:01

ౙకాత్ ఎన్ని వస్తుల పై చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, మరి ఎప్పుడు వాజిబ్ అవుతుంది అన్న ప్రశ్నాలకు సమాధాలు సంక్షిపంగా...

పద్ధెనిమిదవ పాఠం: ౙకాత్

ౙకాత్ ఎన్ని వస్తుల పై చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, మరి ఎప్పుడు వాజిబ్ అవుతుంది అన్న ప్రశ్నాలకు సమాధాలు సంక్షిపంగా...

Subscribe to RSS - ౙకాత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5