ప్రార్ధనలు

తిరస్కరింపబడని నాలుగు ప్రార్ధనలు

శని, 05/16/2020 - 16:48

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు అనుసారంగా తిరస్కరింపబడని నాలుగు ప్రార్ధనలు.

ప్రార్ధనలు,ఇమాం అలి,దౌర్జన్యం.

ఇమాం అలి[అ.స] ల వారి హదీసు అనుసారంగా తిరస్కరింపబడని నాలుగు ప్రార్ధనలు.

ప్రార్ధనలు తిరస్కరింపబడటానికి కారణం.

శుక్ర, 09/27/2019 - 17:10

ఇమాం సజ్జాద్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో ప్రార్ధనలు తిరస్కరింపబడటానికి గల కారణాలు.

ప్రార్ధనలు,ఇమాం సజ్జాద్,పాపాలు.

ఇమాం సజ్జాద్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో ప్రార్ధనలు తిరస్కరింపబడటానికి గల కారణాలు.

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు సూరయె హూద్ లో

గురు, 07/25/2019 - 14:58

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు దివ్యఖురానులో.

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు సూరయె హూద్ లో

పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రయోజనాలు దివ్యఖురానులో.

Subscribe to RSS - ప్రార్ధనలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 22