పాపాలు.

పాపాలను హరించే మాసము

శని, 05/09/2020 - 15:01

ఈ క్రింది వ్యాసంలో "రమజాను" అనే పదానికి అర్ధాన్ని వివరించటం జరిగింది. 

రమజాను, దివ్యఖురాను, పాపాలు.

ఈ క్రింది వ్యాసంలో "రమజాను" అనే పదానికి అర్ధాన్ని వివరించటం జరిగింది. 

ప్రార్ధనలు తిరస్కరింపబడటానికి కారణం.

శుక్ర, 09/27/2019 - 17:10

ఇమాం సజ్జాద్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో ప్రార్ధనలు తిరస్కరింపబడటానికి గల కారణాలు.

ప్రార్ధనలు,ఇమాం సజ్జాద్,పాపాలు.

ఇమాం సజ్జాద్[అ.స] ల వారి దృష్టిలో ప్రార్ధనలు తిరస్కరింపబడటానికి గల కారణాలు.

మ్రుత్యువు తరువాత కూడా ప్రయోజనాన్ని కలిగించే పనులు

ఆది, 07/28/2019 - 18:24

ఏ మనిషైతే మరణించిన తరువాత కూడా తాను ప్రయోజనాన్ని పొందాలనుకుంటాడో దానికి ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారి పరిష్కారం.

మరణం,ప్రయోజనం,పాపాలు.

ఏ మనిషైతే మరణించిన తరువాత కూడా తాను ప్రయోజనాన్ని పొందాలనుకుంటాడో దానికి ఇమాం సాదిఖ్[అ.స] ల వారి పరిష్కారం.

Subscribe to RSS - పాపాలు.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17