హరామ్

షరా అహ్కాముల రకాలు

శని, 06/18/2022 - 17:41

షరా అహ్కాములు(ఆదేశాలు) ఐదు రకాలు: 1. వాజిబాత్ 2. ముహర్రమాత్ 3. ముస్తహబ్బాత్ 4. మక్రూహాత్ 5. ముబాహాత్... వివరణ...

షరా అహ్కాముల రకాలు

షరా అహ్కాములు(ఆదేశాలు) ఐదు రకాలు: 1. వాజిబాత్ 2. ముహర్రమాత్ 3. ముస్తహబ్బాత్ 4. మక్రూహాత్ 5. ముబాహాత్... వివరణ...

హలాల్ మరియు హరామ్

ఆది, 08/04/2019 - 14:09

హలాల్ మరియు హరామ్ పట్ల మన కర్తవ్యమేమిటి అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హలాల్ మరియు హరామ్

హలాల్ మరియు హరామ్ పట్ల మన కర్తవ్యమేమిటి అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇస్లాం ఉపదేశాలు ఐదు రకాలు

ఆది, 08/04/2019 - 05:47

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ ఇస్లాం యొక్క ఆదేశాలు ఐదు రకాలు, వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా...

ఇస్లాం ఉపదేశాలు ఐదు రకాలు

అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడ్డ ఇస్లాం యొక్క ఆదేశాలు ఐదు రకాలు, వాటి వివరణ సంక్షిప్తంగా...

హరామ్ ఉపవాసాలు

మంగళ, 06/18/2019 - 15:11

సంవత్సరం పొడుగున కొన్ని రోజులలో ఉపవాసం ఉండడం హరామ్ గా నిర్ధారించబడి ఉంది...

హరామ్ ఉపవాసాలు

సంవత్సరం పొడుగున కొన్ని రోజులలో ఉపవాసం ఉండడం హరామ్ గా నిర్ధారించబడి ఉంది...

ఆత్మహత్య

సోమ, 01/28/2019 - 07:41

ఆత్మహత్య కేవలం ఇస్లాం మతంలోనే కాదు ప్రతీ మతంలో దుష్కార్యము అని నిశ్చయించబడి ఉంది. ఆత్మహత్య వివేకపరంగా కూడా నిరాకరించబడినదే.

ఆత్మహత్య

ఆత్మహత్య కేవలం ఇస్లాం మతంలోనే కాదు ప్రతీ మతంలో దుష్కార్యము అని నిశ్చయించబడి ఉంది. ఆత్మహత్య వివేకపరంగా కూడా నిరాకరించబడినదే.

మద్యపానం మరియు జూదం

గురు, 07/19/2018 - 10:13

మద్యపానం మరియు జూదం గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ మరియు ఖమ్ర్, మైసిర్ పదాల అర్థాల వివరణ.

 మద్యపానం మరియు జూదం

మద్యపానం మరియు జూదం గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ మరియు ఖమ్ర్, మైసిర్ పదాల అర్థాల వివరణ.

Subscribe to RSS - హరామ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9