షాఫెయీ

దాచి పెట్టలేని ప్రతిష్టతలు

సోమ, 02/10/2020 - 16:25

కొందరు హజ్రత్ అలీ[అ.స]‎ ప్రతిష్టతలను దాచిపెట్టాలని చాలా ప్రయత్నించారు కాని దాచిపెట్టలేకపోయారు...

దాచి పెట్టలేని ప్రతిష్టతలు

కొందరు హజ్రత్ అలీ[అ.స]‎ ప్రతిష్టతలను దాచిపెట్టాలని చాలా ప్రయత్నించారు కాని దాచిపెట్టలేకపోయారు...

షాఫెయీ సాక్ష్యం పట్ల అంగీకరణ

ఆది, 11/10/2019 - 16:00

షాఫెయీ వర్గం నాయకుడైన ఇబ్న ఇద్రీస్ ఇతర వర్గానికి చెందిన ముస్లిం సాక్షి పట్ల అంగీకరణ పై సంక్షిప్త వివరణ...

షాఫెయీ సాక్ష్యం పట్ల అంగీకరణ

షాఫెయీ వర్గం నాయకుడైన ఇబ్న ఇద్రీస్ ఇతర వర్గానికి చెందిన ముస్లిం సాక్షి పట్ల అంగీకరణ పై సంక్షిప్త వివరణ...

అహ్లెసున్నత్ వర్గం

గురు, 08/29/2019 - 07:23

అహ్లె సున్నత్ వర్గం మరియు దాని వర్గాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అహ్లెసున్నత్ వర్గం

అహ్లె సున్నత్ వర్గం మరియు దాని వర్గాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మాతురీదియహ్ వర్గం

బుధ, 08/28/2019 - 03:22

అహ్లె సున్నత్ యొక్క విశ్వాస పరమైన వర్గం అయిన మాతురీదియహ్ వర్గం గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

మాతురీదియహ్ వర్గం

అహ్లె సున్నత్ యొక్క విశ్వాస పరమైన వర్గం అయిన మాతురీదియహ్ వర్గం గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

షాఫెయీ వర్గం

మంగళ, 08/27/2019 - 17:54

షాఫెయీ వర్గం మరియు వర్గ నాయకుడు అయిన షాఫెయీ గురించి సంక్షిప్తంగా...

షాఫెయీ వర్గం

షాఫెయీ వర్గం మరియు వర్గ నాయకుడు అయిన షాఫెయీ గురించి సంక్షిప్తంగా...

Subscribe to RSS - షాఫెయీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19