జుల్ అషీరహ్

సమీప బంధువులకు ఇస్లాం ఆహ్వానం

సోమ, 11/08/2021 - 18:08

దైవప్రవక్త(స.అ) మూడు సంవత్సరముల వరకు, బహిరంగంగా ప్రజలను ఇస్లాం వైపు ఆహ్వానించలేదు, కేవలం ఇతడు ఇస్లాం ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించగలడు అన్న నమ్మకం ఉన్న వారిని మాత్రమే ఆహ్వానించేవారు...

సమీప బంధువులకు ఇస్లాం ఆహ్వానం

దైవప్రవక్త(స.అ) మూడు సంవత్సరముల వరకు, బహిరంగంగా ప్రజలను ఇస్లాం వైపు ఆహ్వానించలేదు, కేవలం ఇతడు ఇస్లాం ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించగలడు అన్న నమ్మకం ఉన్న వారిని మాత్రమే ఆహ్వానించేవారు...

ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి

సోమ, 02/17/2020 - 15:10

దైవప్రవక్త[స.అ] అలీ[అ.స]ను ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారు: ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి మరియు నా తరువాత నా ఖలీఫా...

ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి

దైవప్రవక్త[స.అ] అలీ[అ.స]ను ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారు: ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి మరియు నా తరువాత నా ఖలీఫా...

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన

బుధ, 09/04/2019 - 19:13

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది మరియు ఆరోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది మరియు ఆరోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - జుల్ అషీరహ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14